icm KDM

Witamy w Centrum KDM

ICM jako Centrum Komputerów Dużej Mocy udostępnia środowisku naukowemu zgromadzone zasoby: komputery dużej mocy, profesjonalne stacje graficzne oraz specjalizowane oprogramowanie. W Polsce działa pięć Centrów KDM: w Gdańsku (TASK), Krakowie (CYFRONET), Poznaniu (PCSS), Warszawie (ICM) i Wrocławiu (WCSS). Centra te powstały w ramach realizowanego przez Komitet Badań Naukowych w latach 1993-1999 programu budowy infrastruktury informatycznej nauki.

Granty zamknięte

Granty Otwarte

ID Nazwa
Modelling of membrane proteins
Modelowanie mechanizmów reakcji chemicznych oddziaływań oraz aktywności katalitycznej
Teoretyczne przewidywanie struktury białek oraz symulacja procesów biochemicznych.
Modelowanie leków i potencjalnych leków i ich oddziaływań z receptorami
Struktura cząsteczek w systemach polimeryzacyjnych
Rozwijanie metod molekularnego modelowania i ich zastosowanie w badaniach układów biomolekularnych
Struktura elektronowa i magnetyczna półprzewodników III-V i II-VI.
Modelowanie molekularne cykloketoenoli i ich wanalydowych kompleksów użytecznych w terapii cukrzycy.
Tautomeria i stany wzbudzone
Od oddziaływań międzycząsteczkowych do struktury krystalicznej i chemii supramolekularnej
Badania wpływu podstawnika na tautomerię układu pirazolowego
Mechanizm udziału 5-hydroksy-dUMP w reakcji katalizowanej przez syntazę tymidylanową
Badanie procesów przeniesienia elektronu i energii w układach molekularnych metodami symulacji komputerowej
Symulacja ab-initio struktury elektronowej i widm optycznych kryształu DGN.
Komputerowe modelowanie materii miękkiej
Obliczenia ab initio dynamiki sieci krystalicznej i struktury elektronowej domieszkowanego CoO
Badania struktury elektronowej i fononowej dla nowych fluorków Ag(II), wodorków polinarnych oraz pochodnych MgB2
Struktura pasmowa i dynamika sieci krystalicznej domieszkowanych półprzewodników o szerokiej przerwie energetycznej
Modelowanie białkowych celów molekularnych i ich oddziaływań z nowymi związkami o działaniu przeciwdepresyjnym, antynocyceptywnym, neuroprotekcyjnym i przeciwdrgawkowym
Badanie słabych oddziaływań w związkach metaloorganicznych metali grup głównych metodami ab initio
Charakter i uporządkowanie energetyczne nisko wzbudzonych stanów elektronowych w dwufenylopoliynach i innych cząsteczkach
Wpływ rozpuszczalnika (metoda EFP), zdefiniowanych w teorii funkcjonałów gęstości, wyznaczonych przy pomocy zespołów statystycznych
Przewidywanie stałej szybkości w obrębie klas reakcji: 1,4 przeniesienia wodoru w węglowodorach oraz eliminacji wodoru z alkanów przez rodnik winylowy C2H3+H-C(sp3), przy użyciu metody RC-TST.
Evo-devo in silico: ewolucja sieci regulacji genowych
Badanie struktury i reaktywności związków kompleksowych za pomocą metod obliczeniowych
Badanie słabych oddziaływań metodami ab initio
Wyznaczanie teoretycznych widm elektronowego dichroizmu kołowego (ECD) dla wybranych klas produktów naturalnych i syntetycznych
Badanie transmisji efektów podstawnikowych w układach aromatycznych
rozpoznawanie molekularne
Własności elektronowe i magnetyczne półprzewodników domieszkowanych metalami przejściowymi.
Modelowanie receptorów sprzężonych z białkami G - struktura, dynamika, oddziaływania z ligandami
Modelowanie defektów punktowych w materiałach półprzewodnikowych grupy IV
Modelowanie procesów powierzchniowych na podłożach półprzewodnikowych i metalicznych.
Badanie słabych oddziaływań międzycząsteczkowych
Badanie przepływu w nanokanałach
Obliczenia ab inito struktur niskowymiarowych na bazie SiC
Modelowanie ab initio własności wybranych materiałów półprzewodnikowych
Elektryczne i mechaniczne własnosci funkcjonalizowanych nanorurek i grafenu.
Wprowadzenie do obliczeń na komputerach KDM poprzez aplikacje - kurs na studium doktoranckim w IPPT
Koncepcja nowego modelu agentowo-naprezeniowego tkanki
Wykorzystanie metod kwantowo-mechanicznych do badania reaktywności preakceleratorów nienasyconych żywic poliestrowych.
Charakterystyka układów diod molekularnych dla obwodów nanoelektronicznych
Matematyka dla Ciekawych Świata
Optymalizacja parametrów zadań moldable load w superkomputerowych systemach kolejkowych
Modelowanie zderzeń w systemach atomowych i molekularnych
Elektrony Diraca w krystalicznych izolatorach topologicznych IV-VI
Realistyczne zasoby superkomputerowe dla studentów MIM UW
Oddziaływania wewnątrz- i międzyczasteczkowe w cyklicznych polihydroksylowych związkach organicznych w świetle dynamiki molekularnej: od właściwości do rozpoznawania molekularnego
Badania słabych oddziaływań wewnątrz- i międzycząsteczkowych związków heterocyklicznych
Green and sustainable metathesis catalysts - design, modeling and structure
Numeryczne modelowanie zagadnień przepływowych związanych z przepływomierzami spiętrzającymi
Zjawiska hydrofobowe w ujęciu ab initio
Samoorganizujące sie nanocząstki
Modelowanie ab initio właściwości transportowych elektronów w materiałach termoelektrycznych
Plazmonika w sensorach molekularnych
Uruchomienie i optymalizacja modelu WRF w ICM
Optymalizacja w modelowaniu wieloskalowym
Struktura i właściwości związków gazów szlachetnych
Dichroizm magnetochiralny
Symulacje Monte Carlo układu ferromagnetycznych nanocząsek o kubicznej anizotropii magnetycznej.
Analiza właściwości psychometrycznych polskich wersji językowych narzędzi do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu ADOS-2 i ADI-R
Struktura elektronowa i inne własciwosci innowacyjnych materiałów do specjalistycznych zastosowan. Electronic structure and other properties of innovative materials for specialized applications.
Laserowa akceleracja jonów ze szczególnym uwzględnieniem metody LICPA (Laser Induced Cavity Pressure Acceleration). Modelowanie 1D i 2D układów realnych.
Installation of wien2k program for the upcoming WIEN2k workshop
optymalizacja geometrii i obliczanie parametrów NMR cząsteczek organicznych w roztworach
Modelowanie właściwości elektrycznych przewodnika jonów tlenu Bi3PrO6 metodami ab initio
DFT calculations of electronic structure of spintronic and photovoltaic materials
Obliczenia dla cząsteczek dwuatomowych w bazie orbitali Slatera
SHALESEQ - Physico-Chemical Effects Of Co2 Sequestration In The Pomeranian Gas-Bearing Shales
Towards an Integrated Framework for Climate Impact Assessments for International Market Systems with Long-Term Investments, CLIMARK
Modeling of nanostructures and materials
Dynamika oddziaływań międzycząsteczkowych w układach molekularnych - badania teoretyczne.
Numeryczna optymalizacja elementów modelu ze sterowaniem przez termostaty
Struktura i dynamika czasteczek oraz kompleksow miedzyczasteczkowych badanych metoda spektroskopii rotacyjnej
Modelowanie procesów cieplno-przepływowych obecnych w przemyśle energetycznym
He w Fe
Thermo-elastic properties of mineral inclusions still trapped in diamonds: implications for the diamond depth of formation
Galaxy formation in warm dark matter cosmologies.
Modelowanie bioaktywnych peptydów
Modelowanie właściwości plastycznych metali i stopów
Modelowanie widm oscylacyjnych molekuł organicznych
Icephobic
Konsekwencje unikalnej koordynacji klasterów [Fe4S4] na poziomie molekularnym
Estymacja parametrów w modelu odpowiedzi komórkowej na stres termiczny.
Własności topologiczne nanostruktur na bazie pierwiastków grupy V
Badania mechanizmu i selektywności reakcji 1,3-cykloaddycji azydków i alkinów katalizowanej miedzią
Modulation of Magnetic Properties : Multifunctional Molecular Devices
Grant Specjalny Numerycznych Prognoz Pogody Unified Model
Grant Specjalny Numerycznych Prognoz Pogody Weather Research and Forecasting Model
Modelowanie numeryczne odporności na pękanie kompozytów ceramiczno-metalowych typu interpenetrating z uwzględnieniem mikrostruktury materiału rzeczywistego
Równoległe algorytmy grupowania k-średnich wykorzystujące nierówność trójkąta do skrócenia czasu obliczeń.
Przemiany fotochemiczne cząsteczek izolowanych w matrycach niskotemperaturowych
Optymalizacja i testowanie funkcji energii dla SimRNA4.x, metody do przewidywania struktury trójwymiarowej, symulacji zwijania cząsteczek RNA. Rozwój metody SimRNA (wersji 4.x).
Wzbudzenia spinowe w jednowymiarowych magnetykach z niemagnetycznymi domieszkami
Analiza wydajności narzędzi do analizy danych i eksploracji tekstu
Algorytmy symulacji stochastycznej transportu naładowanych cząstek w przestrzeni wielowymiarowej
Inżynieria obliczeniowa
Badanie stanu podstawowego modelu Kitaeva-Heisenberga w zewnętrznym polu magnetycznym
Grant Specjalny Numerycznych Prognoz Pogody Coamps
Indukowana ciśnieniem krystalizacja szkieł metalicznych Ce-Al
SAPT dla kompleksów rutenowych
ADVANCE PLUS - Advanced screening and properties of novel functional materials in the solid state
Investigation of superconductivity and superfluidity in strongly interacting Fermi systems
Galaxy formation in Warm Dark Matter cosmology - high-resolution phase
Beyond EAGLE: Simulating galaxy formation - Mature phase
(DUDEG) Deep Universe Dark Energy and Gravity simulations
Modelowanie numeryczne odporności na pękanie kompozytów ceramiczno-metalowych typu interpenetrating networks z uwzględnieniem mikrostruktury materiału rzeczywistego
Modelowanie układów biopolimerowych
Modelowanie ścieżki wirowej von Karmana
Zamarzanie szkła spinowego w rozcieńczonych półprzewodnikach magnetycznych
Głębokie sieci neuronowe
Obliczenia na potrzeby projektów programu SESAR
Badanie numeryczne pianowo-spinowej kosmologii
Badania ab-initio właściwości dynamicznych, elektronowych i topologicznych niskowymiarowych struktur półprzewodnikowych.
Modelowanie molekularne kompleksów białkowych receptorów transbłonowych zaangażowanych w patomechanizm chorób centralnego układu nerwowego (MODMOLNER)
Symulacje pękania materiałów kruchych przy pomocy Metody Elementów Dyskretnych
Modelowanie procesów powierzchniowych na podłożach półprzewodnikowych i metalicznych
Symulacje dynamiki molekularnej białka reduktazy pterydynowej świdrowców.
Badanie białek, w tym enzymów szlaku foliowego, metodami biofizyki obliczeniowej.
Obliczenia ab initio dynamiki sieci krystalicznej i struktury elektronowej domieszkowanego CoO
Badanie przestrzeni chemicznej II
The beauty of theoretical modelling of hybrid materials and nanoparticles
Wpływ kształtu przekroju poprzecznego kabli mostowych i napowietrznych linii energetycznych na siły dynamiczne i drgania wywołane działaniem wiatru
Calcium carbonate nanoclusters: ab initio approch
The principle of hERG inhibitors
Novel model of glioma development
Modelowanie procesu przyśpieszenia płomienia i przejścia do detonacji w mieszaninach wodorowo-powietrznych i węglowodorowo-powietrznych
Optymalizacja ekranowania oddziaływań między grupami peptydowymi od rozpuszczalnika w gruboziarnistym polu siłowym UNRES.
Struktura wewnętrzna nukleonów z chromodynamiki kwantowej na sieci z fermionami twisted mass
Wielkoskalowe symulacje białek z użyciem gruboziarnistego modelu UNRES oraz danych bioinformatycznych oraz informacji eksperymentalnych
Badanie zależności pomiędzy sekwencją aminokwasową białek a ich strukturą przestrzenną z wykorzystaniem algorytmów deep learning
Exploring the pion distribution amplitude
Activation mechanism of histamine and dopamine receptors
Modelowanie scieżek powstawania sfałdowanych fibryli beta-amyloidu 42 (ABeta 42) w chorobie Alzheimera
Design, bio and diversity oriented synthesis of fused pyridin-4-(1H)-ones,4H-pyran-4-ones and 4H-thiopyran-4-ones as potential preclinical drug-candidate.
Nowe oddziaływania w izolatorach z silnym sprzężeniem spin-orbita dla aktywnych orbitali p
Studies on the steric structure and stability of the gas-phase complexes of macrocyclic receptors with anions
Badania teoretyczne właściwości powierzchni tlenków metali i półprzewodników
Genomika i metagenomika mikroorganizmów eukariotycznych
Analiza statystyczna i bioinformatyczna danych z wysokoprzepustowego sekwencjonowania uprawnych i dzikorosnących gatunków roślin
Atomic and atomistic modeling of nanostructures and materials
Symulacje dynamiki proteazy wirusa HCV w zatłoczonym środowisku
Badania symulacyjne zmian strukturalnych nieustrukturyzowanych fragmentów domen białkowych rozpoznających RNA, w trakcie ich wiązania się z RNA.
Analiza numeryczna turbin wiatrowych o pionowej osi obrotu
Symulacja i analiza zjawisk cieplno-przepływowych urządzeń i układów procesowych
Badania teoretyczne polimerów organicznych tworzących heterozłączowe ogniwa słoneczne
Modelowanie przepływów turbulentnych z fazą dyspersyjną – wpływ dwustronnego sprzężenia pędu oraz grawitacji na statystyki ruchu cząstek
Variability of black hole accretion inflows and outflows
Rational Design of Bio-Organic Systems for Biomimetic Applications
Przewodność i rozszerzalność cieplna paliw jądrowych reaktorów IV-tej generacji
Adsorpcja molekuł organicznych na podłożach półprzewodnikowych.
MAgnetic impurities IN TOPological materials
Zaawansowane analizy symulacyjne w geomechanice 2
Modelowanie procesów powierzchniowych na podłożach półprzewodnikowych i metalicznych.
Oddziaływania koniugatów witaminy B12 i PNA z kompleksem BtuCD-F u bakterii E. coli
Non-equilibrium Casimir Effect
Symulacje i analiza zjawisk niestacjonarnych w warstwie przyściennej
Badanie mechanizmów allosterycznych metodami dynamiki molekularnej i przyspieszonego próbkowania.
Oddziaływanie wariantów białka motorycznego Ncd o różnej długości łańcucha karboksylowego z mikrotubulą
Role of the lasso topology in the obesity protein and small peptides
Ograniczenia przybliżenia liniowych fal spinowych
Zaawansowane analizy symulacyjne w biomechanice 2
Numeryczne modelowanie przepływomierzy wibracyjnych
Projekty Studenckie Koła Naukowego Uczenia Maszynowego na MIM UW
Estymacja modeli Exponential-family Random Graph Models (ERGM) na podstawie danych ego-centrycznych
Odtworzenie eksperymentalnej krzywej topnienia dupleksów RNA metodą dynamiki molekularnej
Wpływ wysokich ciśnień na właściwości związków bogatych we fluor
Ocena zdjęć przeglądowych klatki piersiowej pod względem obecności zapalenia płuc przy pomocy metod głębokiego uczenia.
Investigation of mechanisms and selectivities in reactions involving hypervalent iodine reagents
Optymalizacja leczenia nowotworu przy użyciu automatów komórkowych i metod uczenia maszynowego
Analiza lokalnej struktury szkieł metalicznych w warunkach wysokiego ciśnienia.
Numeryczna analiza własności silnie skorelowanych układów kilku ultra-zimnych atomów
Water splittin on doped hematite (110) surface.
Computer simulation of bimolecular reactions in anisotropic media
Obliczenia stałych sprężystych trzeciego rzędu dla półprzewodników azotkowych z użyciem hybrydowego funkcjonału gęstości elektronowej
Badanie przeciwprądowego przepływu dwufazowego gaz-ciecz z w kanale o geometrii sprzyjającej zwiększeniu czasu i powierzchni kontaktu faz.
Optymalizacja w modelowaniu wieloskalowym (Migracja G56-1 z Nostromo)
Obliczenia fononowe dla powierzchni GaN
Testing the trajectories of research aircraft by usage of numerical simulations of shallow cumulus convection field and the virtual aircraft technique.
Losowe upakowania - od podstaw do zastosowań
Badanie własności elektronowych i dynamicznych wybranych związków na bazie pierwiastków bloku f- oraz d-elektronowego.
Rational Design of Bio-Organic Systems for Biomimetic Applications
Structural determinants of influenza virus fusion peptide activity
Multiscale Modeling and Design of Photo-Electrochemical Interfaces
TOrnTO: To Open or not To Open: A Computational Search for Optical Control of ATP-sensitive Potassium Channels Opening
Implementacja, kalibracja i testy pola gruboziarnistego modelu UNRES nowej generacji o zwiększonej rozdzielczości
Non-equilibrium phenomena in superfluid and strongly interacting Fermi systems
TMD structure functions from lattice QCD
Testowanie nowych metod kwantowochemicznych do opisu fotojonizacji w bazie GTO-PW
Poszukiwnie efektow synergii w repelentach komarów
Udział glikozaminoglikanów w dojrzewaniu prokatepsyn - podejście obliczeniowe.
Wpływ jonów wapnia na proces ayloidozy
ADVANCE++. High-throughput screening and properties of novel functional materials in the solid state
Poszukiwanie rejestrów przesuwnych o nieliniowej funkcji sprzężenia zwrotnego (stopnia 32 wzwyż) generujących zmodyfikowane ciągi de Bruijna.
Symulacja zmian konformacyjnych RNA indukowanych ligandem.
Ab initio calculation study of phase stabilities and mechanical properties of the high-entropy alloy nitride (TiZrHfVNb) alloyed with Al and Si
Dynamika sieci dla powierzchni półprzewodników azotkowych
Hipoteza Banacha w przestrzeni czterowymiarowej
The modelling of helium segregation at grain boundaries in Fe-Cr alloys for fusion applications
Badania kompleksów RNA i RNA-białko za pomocą symulacji Monte Carlo.
Badanie wpływu alotropowych odmian węgla na błonę komórkową.
Wpływ dyssypacji na syntezę jąder atomowych
Badania teoretyczne polimerów organicznych tworzących heterozłączowe ogniwa słoneczne
Symulacje namagnesowania ferromagnetycznych warstw (Ga,Mn)N
Badania właściwości fizyko-chemicznych kompleksów makromolekularnych takich jak rybosom i chromatyna
Modelowanie zwilżalności powierzchni krzemu przez dijodometan
Obliczenia z użyciem przetwarzania wektorowego na platformie NEC-SX Aurora
Modelowania ścieżek rozpadu oraz mechanizmów reakcji jonów w fazie gazowej
Badania teoretyczne kinetyki inhibicji oksydazy bilirubiny
Studying in atomic details interactions between protein nascent chain and ribosome during protein biosynthesis.
Wpływ domieszkowania i ciśnienia na zmiany struktury elektronowej nadprzewodników żelazowych typu Fe1+ySe1-xTex
Badania teoretyczne właściwości materiałów i ich powierzchni
Modelowanie mechanizmów reakcji addycji nukleofilowej do związków z deficytem elektronów
Rozwój wielogrupowych bibliotek przekrojów czynnych dla reaktorów czwartej generacji
Testy oprogramowania VASP i SIESTA pod kątem wykorzystania w badaniach IWCPAN
Numeryczne modelowanie rotametrów
Fotowoltaika organiczna
Obliczenia adsorpcji cząsteczek gazów N2, O2, NH3 na powierzchni ciekłych metali grupy III: Al, Ga, In.
Obliczenia struktury elektronowej zaburzonego tlenku tytanu na komputerze wektorowym Aurora Tsubasa
Wykorzystanie GPGPU (V100) w obliczeniach przepływowych - przepuszczalność ośrodka porowatego.
2D materials for energy conversion and spintronic nanodevices
Zastosowania konwolucyjnych sieci neuronowych w medycznej diagnostyce obrazowej
Molecular simulation of LTB4 receptor
Praktyki 2019
Testy biblioteki PCJ na architekturze wektorowej NEC
Obliczenia struktury i poślizgu dyslokacji śrubowych w częściowo uporządkowanych stopach tytanu
Assesing structural balance in media networks
Struktura elektronowa nanokryształów półprzewodnikowych domieszkowanych miedzią
Symulacje oddziaływania fal akustycznych na przepływ w oderwanej warstwie przyściennej
Study of the topological properties of devices interfacing superconductivity and magnetism in a topological insulator
Przemiany fotochemiczne cząsteczek izolowanych w matrycach niskotemperaturowych
Wpływ gigantycznych aerozoli na powstawanie deszczu w chmurach typu stratocumulus
COOPCAT
Materia aktywna w kropli
Modelowanie stabilności fazowej i właściwości stopów o wysokiej entropii
Modified Gravity Millennium Simulation - Data post-processing - I
Simulations of magnetized accretion flows around black holes
Omics Data Science – Bioinformatyka i Analiza Wielkoskalowych Danych Biomedycznych
Przygotowanie zespołu studentów do uczestnictwa w konkursach Student Cluster Competition 2019/2020
Analysis of composites with meshless methods
Struktury van der Waals-apostrophe-a
Electron configuration and conjugation state determines the optoelectronic properties of transition metal dithiolene complexes
HEAP
Modelowanie numeryczne techniką DEM wpływu modułu Younga i współczynnika Poissona na proces fragmentacji geomateriałów
Quantum behavior of point defects and their complexes in III-V nitrides for nanophotonics and quantum information processing applications
Symulacja biologicznych sieci neuronowych
Analiza skanów z rezonansu magnetycznego móżgu osoób z chorobą Parkinsona.
Problemy odwrotne w modelowaniu nowotworów
Problemy odwrotne w modelowaniu nowotworów
Optymalizacja leczenia nowotworu przy pomocy algorytmów uczenia maszynowego i metaheurystyk
Speech synthesis using deep neural networks: text-to-speech
Modelowanie produktywności węglanów w oparciu o cykliczne zmiany parametrów orbitalnych Ziemi
Modelowanie nadciekłej turbulencji na maszynie wektorowej NEC
Przygotowanie aplikacji archiwizujących sygnały lotnicze ADS-B
Obliczenia aerodynamiczne turbiny wiatrowej
Analiza crash-testów samolotów wielkoformatowych
Indukowane wysokim ciśnieniem przemiany strukturalne i magnetyczne
Masywnie równoległe symulacje mechaniki płynów metodą Lattice Boltzmann Method (LBM)
Wyznaczanie współczynników oporu i współczynników masy dodanej dla manipulatora 1DOF o prostokątnym przekroju ramienia obrotowego
Determinants of the ATP synthase Fo subcomplex selective inhibition
Badanie przerwy energetycznej nanorurek boru i azotku-boru
2D Materials Optimization
Badanie własności strukturalnych, magnetycznych i elektronowych związków typu rutylu MX2 (M = Ti, Mn, Cr, Pb, Pt, Ru i X = O, F)
Rational Design of hybrid nanomaterials for Biomimetic Applications.
Special project using software LS-Dyna
Testy nowego oprogramowania do Analityki Grafowej, dostępnego w ICM.
Entropia resztkowa dwuwymiarowych modeli sieciowych.
Odszumianie obrazów medycznych metodami głębokiego uczenia - praca magisterska Mikołaja Jaworskiego
Wykorzystanie sieci neuronowych do rozpoznawania głównej melodii utworu muzycznego.
Algorytmy analizy struktur molekularnych białek i niskocząsteczkowych ligandów lekopodobnych w celu modelowania i symulacji czasu rezydencji lek-cel molekularny
COVID-19
Realistyczne zasoby obliczeniowe dla studentów kursu HPC 2019-2020 na MIMUW
Magnetyczne struktury dwuwymiarowe
Evaluation of Deep Learning techniques for mortality prediction and abnormality detection in screening chest imaging
Składanie zdjęć mikroskopowych z eksperymentów behawioralnych - skrawki mózgu barwione metodą fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ CatFish.
2D materials for molecular sensors
Wpływ frustracji na stany podstawowe i wzbudzone niskowymiarowych magnetyków
Modeling of SARS-CoV-2 5’ and 3’ untranslated RNA regions and their interactions with small molecules
Modelowanie defektów punktowych w materiałach o potencjalnym zastosowaniu w technologiach kwantowych
Theoretical study of radicals reactivity in the earth-apostrophe-s atmosphere
Badanie oddziaływań niekowalencyjnych w układach aromatycznych z wykorzystaniem obliczeń ab-initio
Dostep do systemu Okeanos dla Pawsey Supercomputing Centre
Praktyki studenckie 2020 (NEC SX-Aurora TSUBASA)
Funkcjonalne polimery koordynacyjne i ich prekursory - modelowanie struktur i procesów chemicznych
Badania obliczeniowe w ramach teorii DFT właściwości fizycznych materiałów półprzewodnikowych
Modele językowe w informatyce prawniczej
Wyznaczanie cykli Hamiltona w Hipersześcianach za pomocą systemów HPC
Obliczenia własności fizycznych struwitu metodami kwantowo-chemicznymi
Właściwości elektronowe materiałów funkcjonalnych
Studia inżynieria obliczeniowa
Badania teoretyczne właściwości tlenków i siarczków
Modelowanie ewolucji izolowanych układów podwójnych gwiazd. Syntetyczna populacja źródeł fal grawitacyjnych w postaci zderzających się układów BH-BH, BH-NS i NS-NS.
Interplay of excitonic correlation with Quantum Spin Hall effect on a Corbino disc
Centrum Uczenia Maszynowego (IDUB)
Basics of selective inhibition of ATP synthase Fo subcomplex
Modelowanie procesu przejścia do detonacji w mieszaninach wodorowo-powietrznych i węglowodorowo-powietrznych
Machine learning design of anion binding catalysts.
Topological defects in ultracold atomic gases
Wielofazowy model symulacyjny rozdziału mieszaniny w kadzi wirowej o zmodyfikowanej konstrukcji
Omics Data Science – Bioinformatyka i Analiza Wielkoskalowych Danych Biomedycznych - II edycja
Finalizacja w postaci wielo-skalowych obliczeń, analiz zmian struktury chromatyny, wobec zjawiska szoku termicznego
Badania numeryczne laserowego źródła neutronów dla badań materiałowych i fuzji termojądrowej
Inżynieria defektów punktowych w subatomowych warstwach przypowierzchniowych półprzewodników azotkowych
Templated CUDA Lattice Boltzmann Method
Separacja faz w modelu „active growing/active motile matter”
Badania ab initio kryształów van der Waalsa i niskowymiarowych struktur pochodnych
Własności elektronowe układów niskowymiarowych
Rational design of nano-bio-hybrid interfaces for artificial photosynthesis
Analiza numeryczna przejścia laminarno-turbulentnego na łopatach pracującej siłowni wiatrowej Darrieusa
MAGnetic coUpling in topological Materials (MAGNUM)
SAPPHIRE
Study of superfluid weight in a disordered superconductor
Metoda - powiązania między magnetyzmem a nadprzewodnictwem
Modelowanie właściwości elektrycznych przewodników jonów tlenu układu Bi2O3-Pr2O3 metodami ab initio
Topological phase of heterostructure with II-VI semiconductors: Ab-initio study
Głębokie sieci neuronowe w wizji komputerowej

Granty otwarte

Granty Zakończone

ID Nazwa
Grant zamknięty przez administratora
Grant zamknięty przez administratora
Symulacje gazodynamiczne w astrofizyce.
Studium testowe wybranych algorytmów dla symulacji procesów modelowych inspirowanych przez zjawiska na membranach zespołu płytek krwi
Badanie własności związków z metalami przejściowymi
Obliczenia efektów izotopowych w reakcjach chemicznych i enzymatycznych.
Modelowanie mechanizmów reakcji chemicznych oddziaływań oraz aktywności katalitycznej. Teoretyczne badania solwatacji anionów.
Modelowanie molekularne lipidowych składników błony biologicznej i wybranych niskocząsteczkowych modyfikatorów jej własności
Badanie słabych oddziaływań metodami ab initio
Wykorzystanie obliczeń kwantowomechanicznych i dynamiki molekularnej do wyjaśnienia efektu rozpuszczalnikowego w procesie kopolimeryzacji rodnikowej styren-metakrylan metylu
Metoda oceny stanu tętnic serca na podstawie wyniku elektrokardiograficznego testu wysiłkowego
Badanie kompleksów fulerenów i nanorurek
Symulacje komputerowe układów chemicznych
Obliczenia struktury elektronowej ciał stałych metodą LMTO i inn.
Analiza i prognoza falowania Bałtyku za pomocą modelu WAM
Obliczenia adsorpcji cząsteczek gazów N2, O2, NH3 na powierzchni ciekłych metali grupy III: Al, Ga, In
Ustalanie struktury i analiza struktury białek i peptydów metodami teoretycznymi na podstawie danych NMR
Dynamika płynów kwantowych
Specyficzne oddziaływania RNA i białek - mechanizmy molekularne i zastosowania w projektowaniu leków
Energia, struktura, widma i dynamika klastrów molekularnych
Obliczenia parametrów spektroskopowych siarkowych i węglowych analogów diketenu i jego 3-metylenowego izomeru
4(5)
Wpływ warunków meteorologicznych na ksztaltowanie się podwyższonych stężeń ozonu w dolnej troposferze
Wpływ heteroatomu (O, S, Se, Te), cyklicznych związków organicznych
Parametryzacja procesów pionowej wymiany pędu i energii w numerycznym modelowaniu dynamiki Morza Bałtyckiego
Modelowanie struktury kinaz nukleotydowych i fosforylaz nukleozydów purynowych oraz kompleksów enzym-ligand
Modelowanie struktury widm molekularnych i reakcji hydroliyzy barbituranów
Symulacje magnetycznych substancji nanokrystalicznych
Analiza kompleksacji pochodnych uracylu przez kaliksareny
Badania przydatności algorytmów adaptacyjnych w chemii.
Wizualizacja naczyń krwionośnych z obrazów medycznych
Rola Morza Bałtyckiego w bilansie wody słodkiej Arktyki.
Zespolony model falowo-prądowy i modelowanie parametryczne falowania, prądów i wezbrań sztormowych w Morzu Bałtyckim i Zatoce Gdańskiej.
Modelowanie molekularne białka beta-amyloidu ze szczególnym uwzględnieniem jego roli w rodnikowych procesach redox towarzyszących chorobie Alzheimera
Modelowanie i optymalizacja kardiochirurgicznych zespoleń naczyniowych.
Geometryczne i fizykochemiczne podobieństwa i różnice między substratem (progronianem)
Badania mechanizmu reakcji amidofosfonianów z mukleofilami. Chemia fenylooksotiofosforanu Ph-P(S)
Model eksperymentalny do weryfikacji programów symulujących procesy odlewnicze
Badania spektroskopowe oraz strukturalne kwasów hydroksamowych i ich kompleksów z metalami grup przejściowych
Wpływ podstawników przy wiązaniu ketanilowym na izomerię wybranych związków modelowych.
Badanie fenomenologicznego modelu powstawania fazy koherentnej w 2-wym. kryształach Jahna-Tellera
Od oddziaływań międzycząsteczkowych do struktury krystalicznej i chemii supramolekularnej
Symulacja przepływu gazu przez układ źródła jonów typu Ion Guide
Symulacje numeryczne plazmy słonecznej
Efektywne algorytmy wektorowe dla numerycznych problemów algebry liniowej.
Badania spektroskopowe kwasów pirydynofosforowych i ich zwiazków z jonami wapnia i miedzi
Modelowanie falowodowych struktur fotonicznych
Badania QSAR oraz analiza struktury związków o interesujących właściwościach biologicznych.
Rozwijanie algorytmów wyszukiwania sekwencji homologicznych na wektorową architekturę Cray
Density Functional Theory and Tight Binding simulation of Phase Transitions.
Teoretyczne badania własności kwasowo-zasadowych tetrazolu i jego pochodnych.
Wykorzystanie rozkładów Dirichleta w metodzie przewidywania struktury białek opartej o deskryptory
Sortowanie z minimalną liczbą porównań
Rozwój metod przewidywania struktury trzeciorzędowej białek przy połączenia fold-recognition i de novo folding.
Równoległe algorytmy memetyczne oraz podziału i ograniczeń.
Modelowanie metodami ab initio rozkładów gęstości elektronowej w kompleksach wapnia z ligandami azynokarboksylowymi w kryształach.
Strukturalne i dynamiczne własności materiałów obliczane z pierwszych zasad
Symulacje i amaliza mam anizotropii temperatury i polaryzacji promieniowania reliktowego tła we wszechświecie o nietrywialnej topologi.
Modelowanie numeryczne przepływów 2-fazowych w obiektach kanalizacji deszczowej.
Półprzewodniki ferromagnetyczne i nowe heterostruktury magnetyczno-półprzewodnikowe dla spintroniki
Wiązanie wodorowe z udziałem grupy C-H.
Wiązanie jonów z heparyną.
Zbadanie przestrzeni parametrów wejściowych dla 3-wymiarowego kodu typu \-quote-cząstka w komórce\-quote- w poszukiwaniu obszaru wartości optymalnych
Konsekwencje strukturalne powodowane mutacjami genu glukocerebrozydozy odpowiedzialnego za chorobę Gauchera.
Analiza konformacyjna struktur modelowych kompleksów cyklopentadienyloglinu
Badania i optymalizacja charakterystyk przepływowych elementów systemów wentylacji mechanicznej.
Strukturalne konsekwencje inkorporacji trójfosforanu 3,N^{4}-etenodezoksycytydyny do DNA
Badanie własności cyklofanów warstwowych za pomocą obliczeń kwantowych
Opracowanie oprogramowania do analizy ilościowej i rekonstrukcji obrazów otrzymanych metodą CMR - tagging
Opracowanie oprogramowania do analizy ilościowej obrazów perfuzyjnych serca uzyskanych za pomocą tomografii magnetycznego rezonansu jądrowego
Niestabilność pływowa (eliptyczna)
Komputerowe modelowanie przepływów krwi w przetokach hemodializacyjnych.
Symulacje denaturacji termicznej i renaturacji struktury białek i RNA
Obliczenia ab initio właściwości sieci krystalicznych wybranych aluminidków.
Simulations of the self-assembling process for mesogenic fullerene derivatives having a flexible spacer
Określanie konfiguracji absolutnej hydroksy- i aminofosfonianów za pomocą pochodnych (S)
Wpływ zjawiska Coanda na efektywność sterów strumieniowych z wylotem w dnie za pomocą komputerowego modelowania dynamiki przepływu.
Modelowanie struktury skorupy ziemskiej w Polsce - metody trójwymiarowe
Modelowanie zmian własności białek zachodzących pod wpływem wolnych rodników i reaktywnych form tlenu
Własności tlenków metali na podstawie obliczeń kwantowo-mechanicznych
Badanie mechanizmów reakcji oraz cech konformacyjnych związków
Struktura i własności nowych bismakrocykli i innych związków chemii supramolekularnej
Obliczenia z pierwszych zasad własności powierzchni i międzypowierzchni metali.
Analizy i modelowanie struktur i procesów zachodzących w sieciach społecznych
Analiza numeryczna procesu wtłaczania wgłębnika w materiały izotropowe i anizotropowe
Badanie koordynacji jonów magnezu i cynku w kompleksach z ligandami kwasów diazynokarboksylowych.
Modelowanie kwantowo-chemiczne częsteczek związków metaloorganicznych z zastosowaniem obliczeń ab initio, DFT oraz teorii Atomy w Cząsteczkach.
Modelowanie własności optycznych struktur z fotoniczną przerwą wzbronioną
Optymalizacja geometrii i obliczenia parametrów magnetycznego rezonansu jądrowego podstawionych bicyklicznych układów nienasyconych
Analiza parametrów ekranowania w spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR)
Ekonofizyka, układy złożone
Modelowanie ewolucji sublimacyjnej - zmian kształtu i momentu bezwładności jąder kometarnych
Układy skorelowane motywowane fizyką atomową
Badanie energii swobodnej wiązania antybiotyków aminoglekozydowych do RNA
Teoretyczne badania dotyczące wiązań wodorowych wewnątrzcząsteczkowych opartych na obliczeniach ab initio, DFT i teorii Badera
Badanie powierzchni energii potencjalnej stanów wzbudzonych barwnych związków i ich kompleksów w celu zbadania mechanizmu przeniesienia protonu indukowanego przeniesieniem elektronu (CT)
Badania konformacyjne analogów dermorfin
Obliczenia podatności nieliniowej polimerów
Badania związane z operacyjnym wdrożeniem mezoskalowego modelu prognozy pogody COAMPS
Własności alkaloidów pirydynowych, pochodnych i analogów nikotyny
Metody zrównoleglania algorytmów kryptograficznych
Przewidywanie struktury oraz funkcji dla niescharakteryzowanych rodzin białkowych
Modelowanie numeryczne przepływów z powierzchnią swobodną w wybranych procesach przemysłowych
Obliczanie stałych dysocjacji kwasowej w wodzie: wpływ dokładności wyznaczonych energii solwatacji
Badanie struktury elektronowej ftalocyjanin wybranych metali przejściowych w aspekcie ich zastosowań do detekcji gazów
Asymilacja danych radarowych z wykorzystaniem sekwencyjnych metod filtracji
Numeryczne rozwiązanie odwrotnego zagadnienia Stefana
Modelowanie procesów transportowych w układach o złożonej geometrii
Konkurs przewidywania struktur białek CASP7
Zastosowanie obliczeń ewolucyjnych w sterowaniu rozmytym
Wpływ zmian rozkładu ciśnienia w podziemnych obiektach komunikacyjnych na rozprzestrzenianie się dymu i ciepła
Symulacje komputerowe (ab initio)
Adaptacja formalizmu wielokrotnego rozpraszania elektronów w ujęciu metod badawczych powierchni: DEPES i DAES
Wpływ oddziaływania charge-transfer (CT) na dynamikę grup CH3
Modelowanie reakcji dekompozycji wody na fotokatalizatorach tytanowych
Anizotropia krystaliczna namagnesowania dziur w (Ga,Mn)
Symulacje czynności elektrycznej serca i rekonstrukcja sygnału elektrokardiograficznego
Modelowanie transportu drobin w przepływach z przepuszczalną ścianką
Analiza warunków wpływania wtrąceń niemetalicznych podczas procesu krzepnięcia wlewka ciągłego w strefie krystalizatora urządzenia COS
Modelowanie zjawisk cieplno-przepływowych w mokrej chłodni kominowej i jej otoczeniu
Modelowanie mechatronicznych właściwości materiałów magnetycznie miękkich do zastosowań sensorowych
Badania właściwości fizyko-chemicznych kompleksów makromolekularnych takich jak rybosom i chromatyna
Badanie porządkowania atomowego w cienkowarstwowych układach międzymetalicznych z nadstrukturą L10
Silne warunki konieczne - nowe podejście do klasycznej i kwantowej teorii pola
Modelowanie i wizualizacja przepływu krwi w kardiologii inwazyjnej
UPWIND - zintegrowany projekt turbiny wiatrowej
Komputerowa analiza naprężeń powstających podczas symulacyjnego obciążenia zębów odbudowywanych za pomocą różnych wkładów koronowo-korzeniowych
Badania tautomerii 5-członowych układów heterocyklicznych
Metody wizji komputerowej robotyki w dokowaniu molekularnym
Badanie struktury jąder atomowych i skorupy gwiazd neutronowych
Analiza oraz modelowanie połączeń klejowych z wykorzystaniem MES w celu oceny wpływu czynników konstrukcyjno-technologicznych na ich wytrzymałość
Analiza błędów linearyzacji statystycznej w zależności od ilości stopni swobody układu
Modelowanie heksametrycznego kompleksu -quote-forma długa receptora leptyny-leptyna-quote- w oparciu o symulacje dynamiki molekularnej i dokowanie z wykorzystaniem danych z zakresu ukierunkowanej mutagenezy punktowej.
Słabe oddziaływania międzycząsteczkowe: wyznaczanie czynnika sprzężenia elektronowego
Modelowanie wizualne w diagnostyce ostrych zespołów wieńcowych
Nieliniowe analizy numeryczne ustrojów konstrukcyjnych budowli poddanych oddziaływaniom o charakterze wyjątkowym
Teoretyczne badania wybranych procesów powierzchniowych zachodzących na powierzchniach metali przejściowych
Testowanie oprogramowania FlexX
Termodynamika wakancji w układach międzymetalicznych z nadstrukturą typu B2
Empiryczne metody Bayesowskie w zastosowaniu do wyboru zmiennych w regresji wielorakiej
Badanie mechanizmu oddziaływań elektronowych rzez nasycony mostek z terminalnymi atomami O-donorowymi w nowych dwucentrowych kompleksach nitrozylowych molibdenu i wolframu. Modelowanie kwantowo-chemiczne metodami DFT.
Dynamics of nuclear motions in the cyanoacetylene molecule and its complexes with helium by state-of-the-art quantum mechanical methods
Rozwiązywanie dużych układów równań sprzężonych problemu konsolidacji
Poszukiwanie sygnałów okresowych w danych z instrumentów astronomicznych
Wielkoskalowy model symulacyjny dynamiki zachowań różnych subtypów wirusa grypy w wielomilionowych populacjach nosicieli
Poszukiwanie okresowości gwiazd zmiennych
Symulacja nano-powierzchniowych obróbek dla implantów medycznych
Poszukiwanie zależności pomiędzy budową chemiczną związków aktywnych biologicznie, a ich retencją w screeningowych układach chromatograficznych
Zjawiska krytyczne w kolapsie grawitacyjnym
Implementacja i testowanie oprogramowania do modelowania wieloskalowego na komputerze wektorowym
Obliczenia zrównoleglone modelu pompy hydraulicznej PWK-78 z uwzględnieniem zjawisk mechaniczno-termicznych
Badania struktury i reaktywności cząsteczek w stanach elektronowo-wzbudzonych
Symulacje numeryczne struktury gazowej detonacji spinowej i wirującej
Symulacja numeryczna przepływu krwi przez tętnicę wieńcową.
Projektowanie potencjalnych leków na chorobę Alzheimera - inhibitorów gamma-sekretazy, inhibitorów fibrylizacji beta- amyloidu i czynników destabilizujących jego złogi.
Modelowanie konwekcji we wnętrzu planet i satelitów lodowych
Wyznaczanie teoretycznych krzywych dichronizmu kołowego wybranych produktów naturalnych
Rola zasilania śnieżnego w odpływie rzek nizinnych
Wpływ modelu reologicznego krwi na charakterystyki przepływu w skomplikowanych układach geometrycznych naczyń
Wieloskalowe modelowanie nanostruktur krystalicznych
Określanie wymiany powietrza w pomieszczeniach na podstawie stężenia generowanego metabolicznie dwutlenku węgla
Badanie naddźwiękowych dżetów gazowych w źródle jonów typu IGISOL
Klasyfikacja obrazów hiperspektralnych DAIS7915 z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych
Optymalizacja systemów z wykorzystaniem metod matematycznego modelowania (na przykładzie wielkoobszarowych gospodarstw rolnych) - praca doktorska
Modelowanie własności elektromagnetycznych nanostruktur metalowo-dielektrycznych
Badanie widm supersymetrycznych mechanik kwantowych Yanga-Millisa
Nowy model przepływu turbulentnego
Modelowanie migracji zanieczyszczeń w warstwach mineralnego uszczelnienia składowiska odpadów.
Rola wiązań wodorowych z donorem C=-H w stabilizacji układów molekularnych - badania modelowe
Struktura i dynamika ważnych biologicznie cząsteczek: saponin, peptydów opioidowych, kompleksów supramolekularnych z cyklodekstryną
Określenie możliwości zastosowania modelowania numerycznego zjawisk przepływowych w aeratorze maszyny floatacyjnej
Diffusion processes in the interphase cell nucleus
Poszukiwanie wyjątkowych najmniejszych pierwiastków pierwotnych modulo liczba pierwsza.
Akceleracja obliczeń na procesorach Cell BE oraz środowisku hybrydowym
Wpływ struktury tkanki beleczkowej i lokalności jej uszkodzeń na własności mechaniczne kości jako element diagnozowania ich właściwości
Optymalizacja technologii recyklingu papieru z wykorzystaniem metod numerycznej mechaniki płynów
Symulacje n-ciałowe w kosmologii zmodyfikowanej grawitacji
Weryfikacje numeryczne pewnych hipotez teorii liczb
Rozwój algorytmów wyszukiwania informacji istotnych biologicznie
Dokładny potencjał wymienny w teorii funkcjonałów gęstości i jego zastosowanie w obliczeniach struktury elektronowej ze zdegenerowanym stanem podstawowym oraz do wyznaczania powinowactwa elektronowego
Opracowanie komputerowego systemu sterowania nawadnianiem roślin w oparciu o pomiary wilgotności gleby i numeryczne prognozowanie pogody
Modelowanie procesów spalania i emisji NOx i CO w palniku gazu z biomasy
Modelowanie oddziaływań receptorów jądrowych z witaminami i peptydowymi fragmentami koaktywatorów
TEAM - Quest for superconductivity in crystal-engineered higher fluorides of silver
Oddziaływania białko-RNA i białko-białko-semicolon- badanie mechanizmów wiązania metodami mechaniki kwantowej i dynamiki molekularnej
Asemblacja krótkich łańcuchów DNA na GPU
Poszukiwanie ligandów dla jonotropowych i metabotropowych receptorów glutaminianergicznych
Zastosowanie metod grafowych w obszarze: teorii sterowania, przetwarzania obrazów i wydobywania wiedzy z danych.
Badanie struktury, obliczanie własności termodynamicznych oraz widm w poczerwieni nowych kompleksów renu i technetu.
Badanie kompleksów biocząsteczek z fullerenem.
Badanie degeneracji i swoistości kodu genetycznego jako zależności pomiędzy strukturą pary zasad nukleozydowych – a jej występowaniem w układach biologicznych.
Symulacja ewolucji chiralności cząstek za pomocą automatów komórkowych
Modelowanie mechanizmu zniszczenia niesprężystych elementów żelbetowych
Properties of nonlinear differential equations and nonlinear special functions
Komputerowe modelowanie niepewności w systemach ochrony środowiska
Praktyczna Szkoła Modelowania Molekularnego
Numeryczne modelowanie ośrodków dwufazowych typu fluid-solid
Spektroskopia oscylacyjna układów o znaczeniu dla technologii chemicznej, w których występuje wiązanie wodorowe
Modelowanie numeryczne odcinka wstępującego aorty. mechanika ścianek oraz Fluid-Structure-Interaction.
ODDZIAŁYWANIE JONÓW METALI Z MAKROMOLEKUŁAMI
Modelowanie zewnątrzkomórkowej aktywności elektrycznej w pętli korowo-wzgórzowej układu czuciowego szczura
Ocena wpływu środowiska na oddziaływania białko-ligand
Studium testowe istniejacych i nowych algorytmów chemometrycznych i bioinformatycznych oraz ich zastosowanie w analizie chemiczno-farmaceutycznej.
Budowa uśrednionego modelu anatomicznego układu kostnego stopy zdrowego człowieka
Genom - regulatory transkrypcji i globalna analiza oddziaływań w poznawaniu funkcji
Prediction of the carcinogenic effect of polycyclic aromatic hydrocarbons using TSDFT reactivity indices.
PARYLENS - sprytne soczewki oparte o parylen i wytwarzane w technice SOLID (soli-on-liquid deposition)
Energia, struktura, widma i dynamika klastrów molekularnych
Analiza konformacyjna i badanie oddziaływań wewnątrz i meiędzymolekularnych w wybranych pochodnych 1,4 benzodiazepiny
Analiza sieci interakcji białek związanych z przejściem kompleksu replikacyjnego przez uszkodzenie DNA
Obliczeniowe badanie przepływów w ośrodkach porowatych w mikroskali i mezoskali
Rozwój operacyjnego systemu prognoz - zadanie 1 projektu PROZA
Projektowanie struktury i właściwości materiałów o otwartej porowatości.
Modelowanie roboczych charakterystyk magnesowania materiałów magnetycznie miękkich
Theoretical thermochemistry for radicals in the framework of TSDFT and IT
Wyznaczanie teoretycznych widm elektronowego dichroizmu kołowego (ECD) dla wybranych enonów steroidowych.
Właściwości spektroskopowe, strukturalne i chemiczne prostych związków metaloorganicznych
Zjawiska nanoferromagnetyzmu w strukturach półprzewodnikowych
Prognozowanie hydrodynamiki morza oraz zastosowanie wyników modelowania atmosfery i oceanu w oceanografii, transporcie i inżynierii morskiej.
Laboratorium dydaktyczne ICM 2010
Tworzenie zespołów działających na rzecz pozyskiwania dla ICM finansowych środków zewnętrznych.
Badanie struktury i właściwości kwasów fenyloboronowych i ich estrów
Zastosowanie jawnie skorelowanych funkcji Slatera do obliczenia własności prostych układów molekularnych
Współpraca z Uniwersytetem w Uppsali, wymiana stypendystów.
Praktyki2010
Zespół programistyczny biblioteki wirtualnej
Kalibracja dokładności jednoelektronowych baz funkcyjnych oraz metod opartych o teorię funkcjonałów gęstości (DFT) do obliczania nieliniowych własności optycznych cząsteczek.
Wpływ właściwości mechanicznych granic ziaren na opór plastyczny nanometali
Modelowanie procesów poznawczych i systemów kognitywnych przy użyciu zaawansowanych metod inteligencji obliczeniowej
Obliczenia struktury i właściwości nowych półprzewodników organicznych z grupy arylenobisimidów
Wykład: Wstęp do programowania równoległego.
Testowanie Hipotezy Zielonej Ziemi (HSS) za pomocą komputerowego modelu ewolucji.
ICM współpraca
Obliczenia równoległe liczby liczb bezkwadratowych
Kolektywne zachowania mechanoenzymow oddzialywujacych z mikrotubulami
Aerodynamika wiatraka Darrieus
Rozwoj i optymalizacja infrastruktury do wieloskalowego modelowanie struktury białek, opartej na zredukowanym modelach CABS, Rosetta i Gromacs
DACUDA: Zwiększenie wydajności aplikacji GPU-Computing dzięki równoległemu wykonywaniu kerneli obliczeniowych
Badania DFT 1,2-diketonów i eterów metylowych ich enoli
Symulacja dynamiki molekularnej beta spinki - fragmentu białka 2GB1.
EMMA
Graduate College
Badanie geometrii, struktury elektronowej i fononowej układów z grafenem oraz tlenków metali przejściowych
Modelowanie przepływów przez struktury o otwartej porowatości metodą Lattice Boltzmann
Oddziaływanie wodoru z defektami w sieci krystalicznej żelaza
Modelowanie pola elektromagnetycznego metodą FDTD w podfalowych struktórach metalicznych, półprzewodnikowych i dielektrycznych dla częstotliwości THz.
Modelowanie procesów adsorpcji molekuł gazów (wodór, dwutlenek węgla) wewnątrz porów porowatych polimerów koordynacyjnych.
Metody weryfikacji i walidacji komputerowych symulacji nanoprocesów rzeczywistych Metodą Dynamiki Molekularnej
Modelowanie dysków akrecyjnych w aktywnych jądrach galaktyk
Modelowanie zewnątrzkomórkowej aktywności elektrycznej w pętli korowo-wzgórzowej układu czuciowego szczura
Obliczenia właściwości cząsteczek w stanach podstawowym i wzbudzonym elektronowo
Obliczenia właściwości cząsteczek w stanach podstawowym i wzbudzonym elektronowo
POWIEW
Analiza parametrów ekranowania w spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR)- korelacje między danymi eksperymentalnymi a teoretycznymi
Modelowanie procesów adsorpcji molekuł gazów (wodór, dwutlenek węgla) wewnątrz porów porowatych polimerów koordynacyjnych.
Oddzialywanie konwekcji i litosfery w wybranych planetach i satelitach
Badania teoretyczne właściwości materiałów i ich powierzchni
Laczne modelowanie danych dotyczacych przezycia z danymi typu longitudinal (powtarzalne pomiary)
Numeryczne modelowanie fal sejsmicznych we wnętrzu Ziemi
Modelowanie oddziaływań niekowalencyjnych w układach o znaczeniu biologicznym metodami DFT
Search for selective modulators of nuclear receptors
Testowanie Hipotezy Zielonej Ziemi za pomocą komputerowego modelu ewolucji
Theoretical investigations of Functional Inorganic-Organic Materials.
Development of optimised, scalable and portable across heterogeneous and homogeneous architectures versions of scientific and industrial codes
Kwantowanie modelu BKL
Analiza cieplno-przepływowa konwertera BNCT reaktora MARIA
Budowa uniwersalnej, otwartej platformy repozytoryjnej sieciowych zasobów wiedzy
Metody inwersyjne w geofizyce
Praktyki 2011
Modelowanie wiatru na terenie farmy wiatrowej
Automatyczne rozpoznawanie mówcy niezależne od tekstu
Uniwersalna maszyna wyszukiwania lokalnego
Wpływ domieszkowania i ciśnienia na zmiany struktury elektronowej nadprzewodników żelazowych typu Fe1+ySe1-xTex
Molecular Dynamics study of solvent effect on methyl vilogen reduction potential
Molecular dynamics of Shewanella oneidensis outermembrane
Obliczenia ab initio wzrostu warstw materialow na bazie SiC
Symulacje magnetyków, materiałów silnie skorelowanych i grafenu
Badanie własności elektronowych monowarstw, dwuwarstw i trójwarstw grafenowych na podłożach metalicznych.
Viruses detection by Raman spectroscopy
Badanie wpływu przepływu ścinającego na proces agregacji polimerów
Badanie własności domieszkowanego grafenu i dynamiki powstawania defektów
PRACE Spring School 2012 (POWIEW)
Sekwencyjne i równoległe algorytmy rozwiązywania problemu trasowania pojazdów
Modelowanie struktur nano i polikrystalicznych (POWIEW)
Numerical simulations of magnetohydrodyanmic waves in the solar atmosphere
obliczenia DFT struktur półprzewodnikowych
Rozwój i analiza uogólnień metody lasu losowego
Kwantowy laser kaskadowy
Modelowanie charakterystyk termodynamicznych metodami Fizyki obliczeniowej.
Wielkoskalowa symulacja kosmologiczna ultra-wysokiej rozdzielczości
KDD CUP 2012 - IPI PAN and ICM UW
Nowe metody i algortmy dla Dynamiki Molekularnej
Handel Wysokich Częstotliwości (HFT - High Frequency Trading)
Symulacje procesów fizycznych zachodzących w komorze spalania silnika wykorzystującego zjawisko wirującej detonacji
Dekonwolucja obrazów mikroskopowych w ramach projektu badań nad wektorem szczepionki nowej generacji opartym o inwazyjny szczep Escherichia coli.
test
Efektywne algorytmy równoległe dla zagadnień algebry liniowej
Rozwój petaskalowego modelu prognozy pogody dla Europy (POWIEW)
Modelowanie przetwarzania informacji w systemach żywych
Praktyki 2012
Research and developmaent of innovative nano-biodevices based on single-molecule analysis
Obliczeniowa analiza danych genetycznych - grant realizowany jest w ramach projektu CePT
Teoretyczne badania wybranych kwasów karboksylowych.
Implementacja modelu numerycznej prognozy pogody w skali jedno- kilometrowej (POWIEW)
Optymalizacja geometrii i obliczenia powinowactwa do protonu niekowalencyjnych kompleksów.
Wyznaczanie teoretycznych widm oscylacyjnego dichroizmu kołowego (VCD) i elektronowego dichroizmu kołowego (ECD) i ich zastosowanie w rozwiązywaniu problemów strukturalnych wybranych produktów naturalnych i syntetycznych.
OPTYMALIZACJA TOPOLOGICZNA KONSTRUKCJI INŻYNIERSKICH
Symulacje procesu przejścia chmur stratocumulus do chmur cumulus w ramach projektu europejskiego EUCLIPSE (POWIEW)
Symulacje dynamiki molekularnej zwiazków opartych o tlenek bizmutu Bi2O3
Integracja technologii gridowej i cloudowej
Teoretyczne badania wiązania wodorowego typu charge-inverted z udziałem atomów ciężkich.
Calculation of magnetic properties of small to moderate size proteins for designing new pulse sequences for multidimensional NMR experiments
Rozwijanie banku asferycznych atomów UBDB i jego zastosowania w rentgenografii oraz w badaniach układów biomolekularnych
Projektowanie katalizatora do redukcji CO2 w kierunku produktów węglowodorowych: modelowanie molekularne
Klasyfikacja za pomocą kombinacji estymatorów jądrowych
Obliczenia dla projektu doktoranckiego Mathematical Methods in Natural Sciences
Badanie i analiza trójwymiarowego ruchu człowieka (skoku i chodu) na podstawie modelu neuronalno-mięśniowo-szkieletowego.
Powstawania grafenu na powierzchni SiC(000-1)
Modelowanie struktury i procesów w nanometalach
Obliczanie teoretycznych zależności właściwości transportowych nośników prądu w materiałach półprzewodnikowych w zależności od temperatury w zakresie ~-4K - ~400K w małych i średnich polach magnetycznych
Symulacje widm CD kompleksów peptydów z jonem Ni(II)
Modelling properties of the liquid Al-Li and Li-Zn alloys using ab initio molecular dynamics
Rafinacja informacji sieciowej
Teoria i modelowanie układów z grafenem metodami DFT i funkcji Greena do zastosowania w elektronice i spintronice
Karbazol - trietyloglin jako prekursor materiałów półprzewodnikowych (badania teoretyczne)
Nowatorska metoda czynnościowej oceny zwężenia w tętnicy wieńcowej za pomocą modelowania przepływów in silico, na podstawie obrazu badania wielorzędowej tomografii komputerowej
Wykład: Modeling of nanostructures and materials
Teoretyczne badanie transferu ładunku w związkach metaloorganicznych w procesach redoks.
Modelowanie molekularne oddziaływań allosterycznych pozytywnych modulatorów z receptorem AMPA
Modelowanie struktury elektronowej i podstawowych parametrów fizykochemicznych nowych pochodnych 1,2-benzoizotiazolin-3-onów
Zastosowanie metod Oszczędnego Próbkowania w Dyfuzometrii NMR
Praktyki 2013
Zależność funkcji falowej otrzymanej metodą X-ray constrained wavefunction refinement (fitowania funkcji falowej do danych eksperymentalnych) od rozdzielczość danych rentgenowskich i błędów eksperymentalnych.
Koalescencja astrofizycznych czarnych dziur.
Badanie wpływu alotropowych odmian węgla na błonę komórkową.
Grant administracyjny
Klasyczne modele Monte Carlo
Badanie struktury elektronowej i magnetycznej układów z izolatorami topologicznymi oraz struktury powierzchni tlenków metali przejściowych.
Zastosowanie technik chemometrycznych oraz poprawki RMie-EMSC do obrazów spektroskopowych
Aktywna rola bioligandów w dalekozasięgowym transferze elektronów
Modelowanie gęstości elektronowej w kryształach molekularnych za pomocą techniki dopasowywania funkcji falowej do krystalograficznych danych doświadczalnych.
Chemia ekstremalna: badania teoretyczne układów zawierających atomy gazów szlachetnych w warunkach wysokich ciśnień
The analysis of free energy during unbinding of lac repressor-DNA nonspecific complex
Praktyki 2013
Modelowanie właściwości i struktury kompleksów niklacyklicznych
Fotochemia i fotofizyka prebiotycznych prekursorów rybonukleotydów. oraz badania mechanizmów rezonansowego przeniesienia energii wzbudzenia w kompleksach molekularnych modelowych dla centrów antenowych układów fotosyntetyzujących.
Zaawansowane analizy numeryczne zachowania się materiałów w warunkach szybkozmiennych obciążeń z wykorzystaniem różnych technik modelowania
Symulacje numeryczne chmur stratocumulus z użyciem metody wirtualnego samolotu (POWIEW)
Modelowanie struktury kinazy białkowej CK2 w aspekcie interakcji międzybiałkowych, badanie mechanizmu reakcji oraz poszukiwanie skutecznych inhibitorów stosując technikę High Throughput Virtual Screening.
Pomiędzy pełnoatomową, a uproszczoną reprezentacją środowiska wodnego: nowa metoda opisu efektów hydratacyjnych w układach biomolekularnych.
Modelowanie procesu adsorpcji ranitydyny na jednościennych nanorurkach węglowych z pierwszych zasad
COMROTAG
Porównanie wydajności programów FEAP i Warp3d na maszynach KDM
Analysis of potential IBM Blue Gene/P, Blue Gene/Q and Power775 parallel computers in selected issues
Badanie algorytmu ewolucji różnicowej i innych metod optymalizacji globalnej za pomocą zestawów problemów testowych
Obliczenia termiczne za przy pomocy programu Fluent 6.3.26
Badania funkcjonalizacji nanorurek węglowych metodamy DFT
Durability of sustainable composites in ship design for enhanced environmental performance: a multiscale approach
Bezpieczeństwo użytkowania oraz bezpieczeństwo pożarowe podziemnych obiektów komunikacyjnych
zamknięty grant przez administratora
Modelowanie molekularne zjawisk fizykochemicznych w katalizatorach heterogenicznych do chemicznej konwersji dwutlenku węgla
Analiza porównawcza wydajności i jakości predykcji wybranych metod uczenia maszynowego i stochastycznych algorytmów optymalizacyjniych na dużych danych strumieniowych.
Obliczenia MP2 i DFT dla wody w stanie ciekłym i jonów
Rozwój i optymalizacja oprogramowania na systemach HPC w ICM.
Nowe metody zrównoleglania aplikacji
Praktyki 2014
Molecular docking of selected chemical compounds into protein
Zastosowanie wysoko wydajnych metod obliczeniowych do modelowania dynamiki dywersyfikacji hemaglutyniny wirusa grypy
Wykorzystanie metod kwantowo-mechanicznych w przewidywaniu właściwości termodynamicznych
Modelowanie efektów turbulencji drobnoskalowej w dyspersyjnych przepływach dwufazowych
Modelowanie petli korowo-wzgorzowej
Funkcjonalizowane fulereny jako potencjalne nośniki substancji farmakologicznie czynnych
Tautomeria, konformacja i spektroskopia molekuł oznaczeniu dla chemii medycznej.
Modelowanie struktur wielopodjednostkowych kompleksów makromolekularnych
Fosfinowe pochodne fluorochinolonów i ich kompleksy z metalami przejściowymi - analiza oddziaływań z biomolekułami
Projekt aerodynamiczny wielosegmentowej siłowni wiatrowej typu VAWT o parametrach maksymalnie ograniczających moment gnący u podstawy wieży
TFAST-IL
Sparrow (modelowanie układu wzrokowego)
Badanie mechanizmów wiązania oligonukleotydów z syntetycznymi polimerami metodami mechaniki kwantowej i dynamiki molekularnej
Rozwój narzędzi i metod eksploracji tekstu wykorzystujących infrastrukturę HPC
Modelowanie turbulencji w nadciekłym helu
Funkcjonalizacja nanorurek węglowych polimerami poliuretanowymi: obliczenia z pierwszych zasad
Badanie mechanizmów powstawania i zmian pamięci u organizmów żywych.
Dynamika splątania kubitów opartych na spinach elektronów w kropkach kwantowych
Obliczenia struktury i właściwości kompleksów niklowych
Studies of the structure, phase transitions and dynamics in the series of inorganic phase change materials
Modelowanie półsandwiczowych kompleksów niklu z karbenowymi ligandami N-heterocyklicznymi jako związków przejścia spinowego
Kurs programowania na notosie dla studentów MIMUW. Programowanie zagadnień numerycznych.
Wdrożenie i weryfikacja poprawności i efektywności działania modułów ekosystemu Apache Hadoop na klastrze Hydra
Wykład: Programowanie równoległe i rozproszone
Obliczenia ab initio w przestrzeni polozen
Modelowanie procesu konsolidacji gruntów słabych
Atropoizomeria w podstawionych arylopirydynach.
Tautomeryzacja 8-aza-izo-guaniny. Obliczenia z wykorzystaniem metod chemii kwantowej.
Dwuwymiarowe polprzewodniki organiczne
Nowatorskie metody inżynierii tkankowej wspomagające gojenie i regenerację ściegien i więzadeł
Niejednorodne układy z silnie skorelowanymi cząstkami
Przełączniki molekularne sterowane reakcją przeniesienia protonu
Wydobywanie wiedzy z systemów inteligentnego opomiarowania
Modelowanie oddziaływań ligandów i ich celów molekularnych
chemia kwantowa-zajecia dla studentow UKSW
Mechanizm przeniesienia ładunku w reakcji enzymatycznej dehydratazy węglanowej.
PLISZKA
Praktyki 2015
Predykcja szeregów czasowych metodami deep learning
Symulacja zjawiska przejścia laminarno-turbulentnego
icm-mail
Strukturalne i dynamiczne własności kompleksów makrocząsteczek z antybiotykami
Cancellous bone failure.
Hiperkoordynacja, hiperwalencyjność atomu węgla
Modelowanie właściwości katalitycznych stopów na bazie niklu
Badanie przejść fazowych wody przy pomocy symulacji dynamiki molekularnej.
Modelowanie sieci transportu lotniczego
Symulacje numeryczne działania anten planarnych dla promieniowania terahercowego
Borofen - dwuwymiarowy kryształ boru
PAAl - Algorytmy aproksymacyjne na kartach graficznych.
Zastosowanie technik głębokiego uczenia w celu indeksacji multimediów.
Równoległa implementacja algorytmu -quote-Leap Frog-quote- do redukcji szumu w odzyskiwaniu obrazu
Obliczenia kwantowomechaniczne antysymetrycznych części tensorów pośredniego sprzężenia spinowo-spinowego
Zastosowanie narzędzi chemii obliczeniowej do opisu oddziaływań między jednościennymi nanorurkami węglowymi a polimerami
Elliptic Curve Cryptography-based pseudo-random number generators
Modelowanie procesów obróbki laserowej
structural modeling of bone tissue
Propagacja ultrakrótkich impulsów laserowych w ośrodkach nieliniowych
Obliczenia w środowsku MedeA
Zreplikowanie wyników Atari DeepMind i aplikacja do przypadku ze znanym RAM
Analiza wpływu hydrodynamiki przepływu w mieszalnikach statycznych dla układów jedno- i dwufazowych.
Numeryczna symulacja strumieniowego chłodzenia płaskiej płyty z wykorzystaniem dysz o różnej geometrii.
Wpływ składników stopowych na strukturę i mobilność defektów liniowych w heksagonalnym Ti
Analiza silnika turbinowego o zasilaniu pulsacyjnym
Implicit and conventional large-eddy simulation of the stratocumulus-topped boundary layer
Rozwój metod programowania w modelu PGAS w języku Java (biblioteka PCJ)
Numerical simulations of black hole binaries and acretion
HSCREEN - High-throughput screening and properties of novel functional materials in gas phase and in solid state
Beyond EAGLE: Simulating galaxy formation
Millennium-size simulations of Modified Gravity
Kalibrowanie pola siłowego UNRES z wykorzystaniem zasady największego prawdopodobieństwa
Zaawansowane analizy symulacyjne w biomechanice i geomechanice
Wieloskalowe modele dla modelowania pogody i klimatu
iCell: struktura przestrzenna i hierarchia skal w komórce
Symulacje dynamiki molekularnej błon biologicznych i syntetycznych kwasów nukleinowych
Modelowanie struktur niskowymiarowych (QD) półprzewodników II-VI domieszkowanych Cu
Modelowanie ab-initio wieloskładnikowych stopów o wysokiej entropii
Wpływ wiązania substratu na dynamikę białka z węzłem
Optimization of the SimRNA program for RNA 3D structure modeling
Dymanika molekularna kompleksów białko-antybiotyk
Badania wpływu długo-zasięgowych oddziaływań Van der Waalsa (VdW) pomiędzy Badania wpływu długo-zasięgowych oddziaływań Van der Waalsa (VdW) pomiędzy dwuwymiarowymi systemami typu grafen i ich podłożami. systemami typu grafen i ich podłożami.
Modelowanie pękania materiałów kruchych w procesie ściskania/rozciągania
Operacyjny numeryczny model prognozy pogody działający w trybie wiązek o wysokiej rozdzielczości przestrzennej
Modelowanie zewnątrzkomórkowej aktywności elektrycznej w układzie nerwowym
Badania ab-initio właściwości strukturalnych, dynamicznych i elektronowych struktur na bazie dichalkogenków metali przejściowych
Symulacja zjawiska przejścia laminarno-turbulentnego
Obliczenia QM i MM do przewidywania selektywności reakcji chemicznych
Poszukiwane fragmentów DNA wirusów w DNA człowieka
Modelowanie ab-initio wieloskładnikowych stopów o wysokiej entropii
Mechanizm oddziaływania koniugatów witaminy B12 z błoną bakterii E. coli
Symulacje dynamiki molekularnej kompleksów kwasów nukleinowych w podwyższonych temperaturach
Symulacje zjawisk niestacjonarnych w warstwie przyściennej
Kalibracja Jednolitego Modelu Gruboziarnistego do wielkoskalowych symulacji białek, kwasów nukleinowych i polisacharydów
Studying protein folding and misfolding during biosynthesis on the ribosome using a computational microscope.
Activation processes of GPCRs
Wpływ długozasięgowego oddziaływania Van der Waalsa na własności hybrydowych struktur grafen - podłoże.
Mechanizm przeprowadzania metylacji przez białko z węzłem
ADVANCE - Advanced screening and properties of novel functional materials in the solid state
Stabilność oddziaływania ferromagnetycznego pomiędzy lokalnymi centrami magnetycznymi w niskowymiarowych strukturach półprzewodnikowych III-V i II-VI: obliczenia z pierwszych zasad
Detached eddy simulation of a horizontal-axis wind turbine with a new type vortex generators
Millennium-size simulations of Modified Gravity - mature phase
Rozwój metod programowania w modelu PGAS w języku Java (biblioteka PCJ)
Zaawansowane analizy symulacyjne w biomechanice i geomechanice
Modelowanie fentanylowych opioidowych dopalaczy
Charakterystyka oddziaływań enancjomerów kwasów nukleinowych
iCell: struktura przestrzenna i hierarchia skal w komórce
Effect of glycosylation on clustering behaviour of a prototypical membrane adhesion protein, N-cadherin
Praktyki 2016
test test
Numerical simulations of black hole binaries and acretion
Modelowanie dimeryzacji receptorów GPCR z zastosowaniem wieloskalowych symulacji dynamiki molekularnej
R foreveR
iCell: struktura przestrzenna i hierarchia skal w komórce
Beyond EAGLE: Simulating galaxy formation - Okeanos tests
Wykorzystanie modeli źródłowych do modelowania generatorów wirów oraz wirnika śmigłowca
Rekombinacja par donor-akceptor w azotku boru
simulation of Interface localisation in Ising model
Efekty hydratacyjne w układach biomolekularnych
Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na ilość promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni ziemi w Polsce
Testy skalowalności kodu powDFT
Badanie metodą klasycznej dynamiki molekularnej układów hybrydowych nanorurek węglowych osadzonych w matrycy poliuretanowej
Modelowanie właściwości elektrycznych przewodnika jonów tlenu Bi3PrO6 metodami ab initio
Dynamika układów gość-gospodarz
Krystalografia NMR jako narzędzie w przewidywaniu struktur krystalicznych substancji aktywnych farmakologicznie
Non-perturbatively improving and renormalizing 2+1 flavors of Wilson fermions
Projektowanie nowych struktur białkowych z wykorzystaniem technik biologii obliczeniowej
Badanie wpływu C-końców na ruch i oddziaływanie pomiędzy domenami motorycznymi oraz superhelisą w białku Ncd. Modelowanie molekularne.
Sortowanie 16 elementów z minimalną liczbą porównań
ASC17 - Student Supercomputer Challange
Modelowanie dynamiki akceleratora szynowego
Poszukiwanie wielomianów nieprzywiedlnych nad GF2
Wpływ izolacji środowiska na użytkowanie przestrzeni i strukturę genetyczna populacji kuny domowej Martes foina
Badania nad generowaniem muzyki za pomocą sztucznych sieci neuronowych
Variability and change of cloudiness diurnal cycle over the past 30 years: a global analysis based on polar orbiting satellites.
Testy równoległych algorytmów grupowania danych opartych na centrach grup.
Badanie przestrzeni chemicznej
Zastosowanie symulacji dynamiki molekularnej w projektowaniu białek
Przygotowanie zespołu studentów do uczestnictwa w konkursach Student Cluster Competition
Study of the magnetic properties in doped topological insutalors.
Tight binding calculations of 2D hexagonal boron-carbon-nitride alloys with the use of Eq_of_Mot code
Testy symulacji dynamiki molekularnej białka reduktazy pterydynowej świdrowców.
Study of the magnetic properties in doped topological insutalors
Metody bezsiatkowe w analizie materialow kompozytowych
Dalszy rozwój metod programowania w modelu PGAS w języku Java (biblioteka PCJ)
Moments of meson distribution amplitudes
Badanie ścieżki dyfuzji potencjalnych leków przeciwnowotworowych z lipidowych faz kubicznych osadzonych na powierzchni grafenu
Towards an Efficient Design of Biosensors: an Investigation of the Interplay Between Light Harvesting Proteins and Graphene.
Integrative structural biology approach to study protein folding and misfolding during biosynthesis on the ribosome.
Symulacje zjawisk niestacjonarnych w warstwie przyściennej.
Modelowanie ab-initio wieloskładnikowych stopów o wysokiej entropii
Activation processes of GPCRs binding hydrophobic ligands
Studies of the nature of the interactions between the paraoxonase (PON) enzymes and organophosphorous (OP) molecules.
Potencjał do kształtowania warunków klimatycznych - w tym wymiany i regeneracji powietrza w Warszawie.
Molekularne modelowanie oddziaływania fentanylowych opioidowych ligandów do receptorów miu i sigma dopalaczy
Modelowanie właściwości optoelektronicznych defektów punktowych w diamencie
Przepływy z reakcjami chemicznymi
Teoretyczne badania własności heterostruktur van der Waalsa składających się z warstwowych materiałów dwuwymiarowych
Selektywne inhibitory syntazy tymidylanowej nicieni
Self-aggregation of proteins: virus capsids and amyloids
Praktyki wakacyjne - meteo i uczenie maszynowe
The ligand specificity of the serotonin receptor
Hiperakrecja materii na czarną dziurę
The development of quantum chemistry solutions for molecules with heavy atoms in realistic environments.
Rola magnezu w procesie metylacji zawęźlonego białka TrmD
Zjawiska hydrofobowe w ujęciu ab initio
Implicit and conventional large-eddy simulation of the stratocumulus-topped boundary layer
Struktura wewnętrzna nukleonów z chromodynamiki kwantowej na sieci z fermionami twisted mass
Dane początkowe w ogólnej teorii względności
Obliczenia numeryczne komory spalania silnika rakietowego chłodzonej filmem paliwowym
Badanie funkcji sieci uwagowych w mózgu człowieka.
Zadania badawczo rozwojowe meteo icm.
Numeryczne badanie laserowej akceleracji jonów węgla femtosekundowym impulsem laserowym o relatywistycznym natężeniu
Hydrogenation activation by Si and Si cooperation
Wpływ ukształtowania przewodu wlotowego do odpylaczy cyklonowych na skuteczność odpylania oraz spadek ciśnienia
Kwantowa elektronika na pojedynczych atomach. Atomistyczne obliczenia w?asno?ci nanostruktur krzemowych domieszkowanych fosforem.
Testowanie uruchamiania pakietów oprogramowania Ansys za pomocą usługi zdalnej wizualizacji NICE DCV.
Poszukiwanie i analiza oddziaływań substancji leczniczych z receptorem kannabinoidowym CB1
Stosowanie metod obliczeniowych do analizy oddziaływań białek w kompleksach z glikozaminoglikanami (GAG)
Modelowanie zwilżalności powierzchni krzemu przez dijodometan.
Badanie wasności jedno- i dwuwymiarowych nanomateriałów metodami z pierwszych zasad
Zbadanie właściwości fizycznych i chemicznych nanomagnetyków molekularnych zawierających elektrony typu 3d
Modelowanie wpływu grawitacji na zjawisko preferential sampling oraz klastryzacji fraktalnej w dwufazowych przepływach turbulentnych
Symulacje dynamiki proteazy wirusa HCV w zatłoczonym środowisku
Modelowanie zwilżalności powierzchni krzemu.
Julia Computing na systemach ICM
Enabling deep learning computation for medicine on Intel architecture
Modelowanie peptydów i peptydomimetyków o potencjalnym działaniu antyangiogennym
Symulacje komputerowe pękania materiałów kruchych w geofizyce przy pomocy Metody Elementów Dyskretnych
Algorytmiczne przewidywanie nowych struktur układów potrójnych typu: A_a,B_b,C_c metodami ab-initio w warunach wysokich ciśnień.
BADANIE WŁASNOŚCI KATALITYCZNYCH UKŁADÓW g-C3N4 ORAZ ICH MODYFIKACJI Z WYKORZYSTANIEM PERIODYCZNEJ METODY DFT
Symulacje namagnesowania ferromagnetycznych warstw (Ga,Mn)N
Propagation of electric field in the brain
Workshop on practical quantum chemistry
Poolęderskie przekształcenia rzeźby doliny Wisły na przykładzie Kępy Kiełpińskiej i Kępy Tarchomińskiej.
Modelowanie numeryczne przepływów w zewnętrznym jądrze Ziemi.
Fotorealistyczny rendering złożonych scen dynamicznych w środowisku rozproszonym
Badania receptora VIPR1
Realistyczne zasoby obliczeniowe dla studentów kursu HPC 2018-2019 na MIMUW
Aminoacid chains interactions: ab-initio approach
Głębokie sieci neuronowe