icm KDM

Witamy w Centrum KDM

ICM jako Centrum Komputerów Dużej Mocy udostępnia środowisku naukowemu zgromadzone zasoby: komputery dużej mocy, profesjonalne stacje graficzne oraz specjalizowane oprogramowanie. W Polsce działa pięć Centrów KDM: w Gdańsku (TASK), Krakowie (CYFRONET), Poznaniu (PCSS), Warszawie (ICM) i Wrocławiu (WCSS). Centra te powstały w ramach realizowanego przez Komitet Badań Naukowych w latach 1993-1999 programu budowy infrastruktury informatycznej nauki.

Granty zamknięte

Granty Otwarte

ID Nazwa Prowadzący
Modelling of membrane proteins
prof. Sławomir Filipek (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
Modelowanie mechanizmów reakcji chemicznych oddziaływań oraz aktywności katalitycznej. Teoretyczne badania solwatacji anionów.
prof. Szczepan Roszak (Politechnika Wrocławska, Instytut Chemii Fizycznej i Teoretycznej)
Modelowanie mechanizmów reakcji chemicznych oddziaływań oraz aktywności katalitycznej
prof. Andrzej Sokalski (Politechnika Wrocławska, Instytut Chemii Fizycznej i Teoretycznej)
Teoretyczne przewidywanie struktury białek oraz symulacja procesów biochemicznych.
prof. Adam Liwo (Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii)
Modelowanie leków i potencjalnych leków i ich oddziaływań z receptorami
prof. Iwona Wawer (Akademia Medyczna w Warszawie, Wydział Farmaceutyczny)
Struktura cząsteczek w systemach polimeryzacyjnych
dr hab. Andrzej Kaim (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
Obliczenia adsorpcji cząsteczek gazów N2, O2, NH3 na powierzchni ciekłych metali grupy III: Al, Ga, In
prof. Stanisław Krukowski (Polska Akademia Nauk, Centrum Badań Wysokociśnieniowych)
Rozwijanie metod molekularnego modelowania i ich zastosowanie w badaniach układów biomolekularnych
prof. Bogdan Lesyng (Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki)
Struktura elektronowa i magnetyczna półprzewodników III-V i II-VI.
prof. Piotr Bogusławski (Polska Akademia Nauk, Instytut Fizyki)
Modelowanie molekularne cykloketoenoli i ich wanalydowych kompleksów użytecznych w terapii cukrzycy.
dr hab. Krzysztof Zborowski (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii)
Tautomeria i stany wzbudzone
prof. Jacek Waluk (Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Fizycznej)
Od oddziaływań międzycząsteczkowych do struktury krystalicznej i chemii supramolekularnej
prof. Andrzej Leś (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
Badania wpływu podstawnika na tautomerię układu pirazolowego
dr hab. Jan Dobrowolski (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego)
Obliczenia parametrów spektroskopowych siarkowych i węglowych analogów diketenu i jego 3-metylenowego izomeru
dr hab. Jan Dobrowolski (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego)
Mechanizm udziału 5-hydroksy-dUMP w reakcji katalizowanej przez syntazę tymidylanową
dr hab. Adam Jarmuła (Polska Akademia Nauk, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M Nenckiego)
Badanie procesów przeniesienia elektronu i energii w układach molekularnych metodami symulacji komputerowej
prof. Maria Hilczer (Politechnika Łódzka, Instytut Techniki Radiacyjnej)
Symulacja ab-initio struktury elektronowej i widm optycznych kryształu DGN.
prof. Bohdan Andriyevskyy (Politechnika Koszalińska, Wydział Elektroniki)
Badania QSAR oraz analiza struktury związków o interesujących właściwościach biologicznych.
prof. Dorota Maciejewska (Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny)
Komputerowe modelowanie materii miękkiej
prof. Lech Longa (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Fizyki)
Równoległe algorytmy memetyczne oraz podziału i ograniczeń.
prof. Zbigniew Czech (Politechnika Śląska, Instytut Informatyki)
Modelowanie numeryczne przepływów 2-fazowych w obiektach kanalizacji deszczowej.
mgr Aleksander Rzepka (Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)
Analiza konformacyjna struktur modelowych kompleksów cyklopentadienyloglinu
dr Janusz Zachara (Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny)
Obliczenia ab initio dynamiki sieci krystalicznej i struktury elektronowej domieszkowanego CoO
dr hab. Urszula Wdowik (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny)
Badania struktury elektronowej i fononowej dla nowych fluorków Ag(II), wodorków polinarnych oraz pochodnych MgB2
prof. Wojciech Grochala (Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii - Cent)
Optymalizacja geometrii i obliczenia parametrów magnetycznego rezonansu jądrowego podstawionych bicyklicznych układów nienasyconych
mgr Piotr Baran (Instytut Biotechnologii i Antybiotykow, Zaklad Bioinzynierii)
Badanie powierzchni energii potencjalnej stanów wzbudzonych barwnych związków i ich kompleksów w celu zbadania mechanizmu przeniesienia protonu indukowanego przeniesieniem elektronu (CT)
dr Michał Rode (Instytut Fizyki PAN, Instytut Fizyki PAN)
Przewidywanie struktury oraz funkcji dla niescharakteryzowanych rodzin białkowych
dr Krzysztof Ginalski (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Asymilacja danych radarowych z wykorzystaniem sekwencyjnych metod filtracji
dr Bogumił Jakubiak (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Struktura pasmowa i dynamika sieci krystalicznej domieszkowanych półprzewodników o szerokiej przerwie energetycznej
dr Wojciech Gębicki (Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki)
Modelowanie białkowych celów molekularnych i ich oddziaływań z nowymi związkami o działaniu przeciwdepresyjnym, antynocyceptywnym, neuroprotekcyjnym i przeciwdrgawkowym
dr hab. Dariusz Matosiuk (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Zakład Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych)
Badanie słabych oddziaływań w związkach metaloorganicznych metali grup głównych metodami ab initio
prof. Janusz Lewiński (Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny)
Badania właściwości fizyko-chemicznych kompleksów makromolekularnych takich jak rybosom i chromatyna
prof. Joanna Trylska (Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii - Cent)
Silne warunki konieczne - nowe podejście do klasycznej i kwantowej teorii pola
prof. Krzysztof Sokalski (Politechnika Częstochowska, Instytut Informatyki)
Badanie struktury jąder atomowych i skorupy gwiazd neutronowych
prof. Piotr Magierski (Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki)
Dynamics of nuclear motions in the cyanoacetylene molecule and its complexes with helium by state-of-the-art quantum mechanical methods
mgr Leonid Shirkov (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii)
Poszukiwanie sygnałów okresowych w danych z instrumentów astronomicznych
dr hab. Andrzej Królak (Polska Akademia Nauk, Instytut Matematyczny)
Obliczenia zrównoleglone modelu pompy hydraulicznej PWK-78 z uwzględnieniem zjawisk mechaniczno-termicznych
mgr Tomasz Zawistowski (Polska Akademia Nauk, Centrum Badań Kosmicznych)
Charakter i uporządkowanie energetyczne nisko wzbudzonych stanów elektronowych w dwufenylopoliynach i innych cząsteczkach
dr hab. Irena Deperasińska (Polska Akademia Nauk, Instytut Fizyki)
Modelowanie konwekcji we wnętrzu planet i satelitów lodowych
dr hab. Leszek Czechowski (Uniwersytet Warszawski, Instytut Geofizyki)
Wpływ rozpuszczalnika (metoda EFP), zdefiniowanych w teorii funkcjonałów gęstości, wyznaczonych przy pomocy zespołów statystycznych
dr Robert Balawender (Instytut Chemii Fizycznej PAN, Instytut Chemii Fizycznej PAN)
Badanie naddźwiękowych dżetów gazowych w źródle jonów typu IGISOL
dr hab. Jan Kurpeta (Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki)
Przewidywanie stałej szybkości w obrębie klas reakcji: 1,4 przeniesienia wodoru w węglowodorach oraz eliminacji wodoru z alkanów przez rodnik winylowy C2H3+H-C(sp3), przy użyciu metody RC-TST.
dr Artur Ratkiewicz (Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Chemii)
Modelowanie własności elektromagnetycznych nanostruktur metalowo-dielektrycznych
dr Jacek Pniewski (Uniwersytet Warszawski, Instytut Geofizyki)
Evo-devo in silico: ewolucja sieci regulacji genowych
prof. Borys Wróbel (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii)
Nowy model przepływu turbulentnego
prof. Krzysztof Moszyński (Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)
Badanie struktury i reaktywności związków kompleksowych za pomocą metod obliczeniowych
dr Radosław Kamiński (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
Badanie słabych oddziaływań metodami ab initio
prof. Michał Cyrański (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
Rozwój algorytmów wyszukiwania informacji istotnych biologicznie
dr hab. Witold Rudnicki (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Modelowanie procesów spalania i emisji NOx i CO w palniku gazu z biomasy
dr Kamil Kwiatkowski (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Wyznaczanie teoretycznych widm elektronowego dichroizmu kołowego (ECD) dla wybranych klas produktów naturalnych i syntetycznych
dr Marcin Górecki (Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Organicznej)
Komputerowe modelowanie niepewności w systemach ochrony środowiska
prof. Zbigniew Nahorski (Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Systemowych)
Modelowanie zewnątrzkomórkowej aktywności elektrycznej w pętli korowo-wzgórzowej układu czuciowego szczura
prof. Daniel Wójcik (Polska Akademia Nauk, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M Nenckiego)
Studium testowe istniejacych i nowych algorytmów chemometrycznych i bioinformatycznych oraz ich zastosowanie w analizie chemiczno-farmaceutycznej.
prof. Łukasz Komsta (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Zakład Chemii Leków)
Badanie transmisji efektów podstawnikowych w układach aromatycznych
dr hab. Wojciech Ozimiński (Narodowy Instytut Leków, Narodowy Instytut Leków)
Prediction of the carcinogenic effect of polycyclic aromatic hydrocarbons using TSDFT reactivity indices.
mgr Meressa Welearegay (Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Fizycznej)
Energia, struktura, widma i dynamika klastrów molekularnych
prof. Joanna Sadlej (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
Analiza konformacyjna i badanie oddziaływań wewnątrz i meiędzymolekularnych w wybranych pochodnych 1,4 benzodiazepiny
prof. Jan Wąsicki (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki)
Obliczeniowe badanie przepływów w ośrodkach porowatych w mikroskali i mezoskali
dr hab. Anna Trykozko (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Rozwój operacyjnego systemu prognoz - zadanie 1 projektu PROZA
dr Bogumił Jakubiak (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Modelowanie roboczych charakterystyk magnesowania materiałów magnetycznie miękkich
dr hab. Roman Szewczyk (Politechnika Warszawska, Instytut Metrologii i Systemów Pomiarowych, Wydział Mechatroniki)
Theoretical thermochemistry for radicals in the framework of TSDFT and IT
mgr Alimohammad Malek (Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Fizycznej)
Wyznaczanie teoretycznych widm elektronowego dichroizmu kołowego (ECD) dla wybranych enonów steroidowych.
dr Aleksandra Butkiewicz (Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Organicznej)
Właściwości spektroskopowe, strukturalne i chemiczne prostych związków metaloorganicznych
dr Marcin Gronowski (Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Fizycznej)
rozpoznawanie molekularne
dr Marek Graff (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
Zjawiska nanoferromagnetyzmu w strukturach półprzewodnikowych
dr Magdalena Birowska (Uniwersytet Warszawski, Instytut Fizyki Teoretycznej)
Prognozowanie hydrodynamiki morza oraz zastosowanie wyników modelowania atmosfery i oceanu w oceanografii, transporcie i inżynierii morskiej.
prof. Witold Cieślikiewicz (Uniwersytet Gdański, Pracownia Dynamiki Morza, Instytut Oceanografii)
Własności elektronowe i magnetyczne półprzewodników domieszkowanych metalami przejściowymi.
dr Nevill Gonzalez-Szwacki (Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki)
Modelowanie procesów poznawczych i systemów kognitywnych przy użyciu zaawansowanych metod inteligencji obliczeniowej
dr Dariusz Plewczyński (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Modelowanie receptorów sprzężonych z białkami G - struktura, dynamika, oddziaływania z ligandami
dr hab. Bartosz Trzaskowski (Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii - Cent)
Kolektywne zachowania mechanoenzymow oddzialywujacych z mikrotubulami
mgr Michał Świątek (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Fizyki)
Rozwoj i optymalizacja infrastruktury do wieloskalowego modelowanie struktury białek, opartej na zredukowanym modelach CABS, Rosetta i Gromacs
prof. Andrzej Koliński (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
Modelowanie przepływów przez struktury o otwartej porowatości metodą Lattice Boltzmann
dr hab. Jacek Szumbarski (Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
Oddziaływanie wodoru z defektami w sieci krystalicznej żelaza
dr Marek Muzyk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych)
Modelowanie defektów punktowych w materiałach półprzewodnikowych grupy IV
dr Piotr Śpiewak (Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej)
Modelowanie pola elektromagnetycznego metodą FDTD w podfalowych struktórach metalicznych, półprzewodnikowych i dielektrycznych dla częstotliwości THz.
Marcin Stolarek (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Modelowanie procesów powierzchniowych na podłożach półprzewodnikowych i metalicznych.
prof. Leszek Jurczyszyn (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Fizyki Doświadczalnej)
Metody weryfikacji i walidacji komputerowych symulacji nanoprocesów rzeczywistych Metodą Dynamiki Molekularnej
dr Janusz Bytnar (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna w Jarosławiu, Instytut Inżynierii Technicznej )
Modelowanie dysków akrecyjnych w aktywnych jądrach galaktyk
dr hab. Agata Rozanska (Polska Akademia Nauk, Centrum Astronomiczne im. M.Kopernika)
Badanie słabych oddziaływań międzycząsteczkowych
dr hab. Nina Sadlej-Sosnowska (Narodowy Instytut Leków, Narodowy Instytut Leków)
POWIEW
dr Maciej Cytowski (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Modelowanie procesów adsorpcji molekuł gazów (wodór, dwutlenek węgla) wewnątrz porów porowatych polimerów koordynacyjnych.
dr Wojciech Starosta (Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej)
Oddzialywanie konwekcji i litosfery w wybranych planetach i satelitach
dr hab. Leszek Czechowski (Uniwersytet Warszawski, Instytut Geofizyki)
Badania teoretyczne właściwości materiałów i ich powierzchni
prof. Adam Kiejna (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Fizyki Doświadczalnej)
Laczne modelowanie danych dotyczacych przezycia z danymi typu longitudinal (powtarzalne pomiary)
mgr Magdalena Murawska (Centrum Onkologii, Centrum Onkologii)
Search for selective modulators of nuclear receptors
dr hab. Krzysztof Bryl (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
Testowanie Hipotezy Zielonej Ziemi za pomocą komputerowego modelu ewolucji
prof. Dariusz Wrzosek (Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)
Theoretical investigations of Functional Inorganic-Organic Materials.
prof. Robert Moszyński (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
Badanie przepływu w nanokanałach
mgr Adrian Kordos (Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa)
Metody inwersyjne w geofizyce
mgr Jacek Trojanowski (Polska Akademia Nauk, Instytut Geofizyki)
Modelowanie wiatru na terenie farmy wiatrowej
dr hab. Witold Rudnicki (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Automatyczne rozpoznawanie mówcy niezależne od tekstu
dr hab. Artur Janicki (Politechnika Warszawska, Instytut Telekomunikacji)
Uniwersalna maszyna wyszukiwania lokalnego
dr hab. Piotr Sankowski (Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)
Obliczenia ab inito struktur niskowymiarowych na bazie SiC
dr Małgorzata Sznajder (Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Fizyki, Instytut Fizyki)
Wpływ domieszkowania i ciśnienia na zmiany struktury elektronowej nadprzewodników żelazowych typu Fe1+ySe1-xTex
dr Anna Ciechan (Polska Akademia Nauk, Instytut Fizyki)
Molecular Dynamics study of solvent effect on methyl vilogen reduction potential
dr Piotr Zarzycki (Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Fizycznej)
Molecular dynamics of Shewanella oneidensis outermembrane
dr Piotr Zarzycki (Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Fizycznej)
Modelowanie ab initio własności wybranych materiałów półprzewodnikowych
dr Jacek Piechota (Polska Akademia Nauk, Centrum Badań Wysokociśnieniowych)
Elektryczne i mechaniczne własnosci funkcjonalizowanych nanorurek i grafenu.
dr Karolina Milowska (University of Cambridge, Department of Materials Science and Metallurgy)
Wprowadzenie do obliczeń na komputerach KDM poprzez aplikacje - kurs na studium doktoranckim w IPPT
dr hab. Eligiusz Postek (Polska Akademia Nauk, Instytut Podstawowych Problemów Techniki)
Badanie wpływu przepływu ścinającego na proces agregacji polimerów
mgr Paweł Zuk (Uniwersytet Warszawski, Instytut Fizyki Teoretycznej)
Badanie własności domieszkowanego grafenu i dynamiki powstawania defektów
mgr Magdalena Woińska (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
Sekwencyjne i równoległe algorytmy rozwiązywania problemu trasowania pojazdów
dr Bożena Wieczorek (Politechnika Śląska, Politechnika Śląska)
Numerical simulations of magnetohydrodyanmic waves in the solar atmosphere
prof. Krzysztof Murawski (Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie, Instytut Fizyki)
Rozwój i analiza uogólnień metody lasu losowego
mgr Miron Kursa (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Koncepcja nowego modelu agentowo-naprezeniowego tkanki
dr hab. Eligiusz Postek (Polska Akademia Nauk, Instytut Podstawowych Problemów Techniki)
Wielkoskalowa symulacja kosmologiczna ultra-wysokiej rozdzielczości
dr Wojciech Hellwing (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN)
Nowe metody i algortmy dla Dynamiki Molekularnej
dr hab. Anna Kucaba-Pietal (Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa)
Handel Wysokich Częstotliwości (HFT - High Frequency Trading)
prof. Tomasz Szapiro (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Ekonometrii)
Symulacje procesów fizycznych zachodzących w komorze spalania silnika wykorzystującego zjawisko wirującej detonacji
mgr Dominik Kublik (Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
Wykorzystanie metod kwantowo-mechanicznych do badania reaktywności preakceleratorów nienasyconych żywic poliestrowych.
mgr Karol Hęclik (Politechnika Rzeszowska, Zakład Informatyki Chemicznej, Wydział Chemiczny)
Efektywne algorytmy równoległe dla zagadnień algebry liniowej
dr hab. Przemysław Stpiczyński (Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie, Instytut Matematyki, Zakład Informatyki)
Rozwój petaskalowego modelu prognozy pogody dla Europy (POWIEW)
dr Zbigniew Piotrowski (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy)
Charakterystyka układów diod molekularnych dla obwodów nanoelektronicznych
dr Paweł Szarek (Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii - Cent)
Modelowanie przetwarzania informacji w systemach żywych
dr Dariusz Plewczyński (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Matematyka dla Ciekawych Świata
dr Maria Gokieli (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Optymalizacja parametrów zadań moldable load w superkomputerowych systemach kolejkowych
dr hab. Krzysztof Rządca (Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)
Research and developmaent of innovative nano-biodevices based on single-molecule analysis
dr Paweł Szarek (Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii - Cent)
Obliczeniowa analiza danych genetycznych - grant realizowany jest w ramach projektu CePT
prof. Rafał Płoski (Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Genetyki Medycznej)
Teoretyczne badania wybranych kwasów karboksylowych.
mgr Kacper Błaziak (Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Organicznej)
Optymalizacja geometrii i obliczenia powinowactwa do protonu niekowalencyjnych kompleksów.
mgr Anna Troć (Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Organicznej)
Wyznaczanie teoretycznych widm oscylacyjnego dichroizmu kołowego (VCD) i elektronowego dichroizmu kołowego (ECD) i ich zastosowanie w rozwiązywaniu problemów strukturalnych wybranych produktów naturalnych i syntetycznych.
dr Michał Karchier (Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Organicznej)
OPTYMALIZACJA TOPOLOGICZNA KONSTRUKCJI INŻYNIERSKICH
dr hab. Sławomir Czarnecki (Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej)
Symulacje procesu przejścia chmur stratocumulus do chmur cumulus w ramach projektu europejskiego EUCLIPSE (POWIEW)
dr Dorota Jarecka (Uniwersytet Warszawski, Instytut Geofizyki)
Teoretyczne badania wiązania wodorowego typu charge-inverted z udziałem atomów ciężkich.
dr Mirosław Jabłoński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii)
Rozwijanie banku asferycznych atomów UBDB i jego zastosowania w rentgenografii oraz w badaniach układów biomolekularnych
dr hab. Paulina Dominiak (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
Projektowanie katalizatora do redukcji CO2 w kierunku produktów węglowodorowych: modelowanie molekularne
mgr Daniel Smykowski (Politechnika Wrocławska, Wydział Chemii)
Obliczanie teoretycznych zależności właściwości transportowych nośników prądu w materiałach półprzewodnikowych w zależności od temperatury w zakresie ~-4K - ~400K w małych i średnich polach magnetycznych
prof. Andrzej Wolkenberg (Instytut Technoiogii Elektronowej 02-668 Warszawa, Al. Lotników 32/46, ITE)
Symulacje widm CD kompleksów peptydów z jonem Ni(II)
dr Agnieszka Polkowska-Nowakowska (Polska Akademia Nauk, Instytut Biochemii i Biofizyki)
Rafinacja informacji sieciowej
prof. Włodzimierz Gogołek (Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych)
Modelowanie zderzeń w systemach atomowych i molekularnych
dr Hubert Cybulski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)
Elektrony Diraca w krystalicznych izolatorach topologicznych IV-VI
dr hab. Ryszard Buczko (Polska Akademia Nauk, Instytut Fizyki)
Teoria i modelowanie układów z grafenem metodami DFT i funkcji Greena do zastosowania w elektronice i spintronice
dr Jagoda Slawinska (Uniwersytet Łódzki, Katedra Fizyki Ciała Stałego)
Karbazol - trietyloglin jako prekursor materiałów półprzewodnikowych (badania teoretyczne)
mgr Tomasz Komoń (Instytut Chemii Przemysłowej, Instytut Chemii Przemysłowej)
Realistyczne zasoby superkomputerowe dla studentów MIM UW
dr hab. Krzysztof Rządca (Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)
Nowatorska metoda czynnościowej oceny zwężenia w tętnicy wieńcowej za pomocą modelowania przepływów in silico, na podstawie obrazu badania wielorzędowej tomografii komputerowej
mgr Bartosz Borucki (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Oddziaływania wewnątrz- i międzyczasteczkowe w cyklicznych polihydroksylowych związkach organicznych w świetle dynamiki molekularnej: od właściwości do rozpoznawania molekularnego
dr Jarosław Panek (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii)
Wykład: Modeling of nanostructures and materials
mgr Maciej Marchwiany (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, KDM)
Modelowanie molekularne oddziaływań allosterycznych pozytywnych modulatorów z receptorem AMPA
dr Rafal Urniaz (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Samodzielna Pracownia Chemii i Neuroinżynierii Medycznej)
Modelowanie struktury elektronowej i podstawowych parametrów fizykochemicznych nowych pochodnych 1,2-benzoizotiazolin-3-onów
dr Tadeusz Inglot (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Zakład Chemii Leków)
Zastosowanie metod Oszczędnego Próbkowania w Dyfuzometrii NMR
mgr Mateusz Urbańczyk (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
Zależność funkcji falowej otrzymanej metodą X-ray constrained wavefunction refinement (fitowania funkcji falowej do danych eksperymentalnych) od rozdzielczość danych rentgenowskich i błędów eksperymentalnych.
dr Joanna Bąk (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
Koalescencja astrofizycznych czarnych dziur.
dr hab. Agnieszka Janiuk (Polska Akademia Nauk, Centrum Fizyki Teoretycznej)
Badanie wpływu alotropowych odmian węgla na błonę komórkową.
dr Przemyslaw Raczynski (Uniwersytet Śląski, Instytut Fizyki)
Badania słabych oddziaływań wewnątrz- i międzycząsteczkowych związków heterocyklicznych
dr Alina Dubis (Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Chemii)
Green and sustainable metathesis catalysts - design, modeling and structure
dr hab. Bartosz Trzaskowski (Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii - Cent)
Grant administracyjny
Joanna Jędraszczyk (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Badanie struktury elektronowej i magnetycznej układów z izolatorami topologicznymi oraz struktury powierzchni tlenków metali przejściowych.
prof. Ilona Zasada (Uniwersytet Łódzki, Katedra Fizyki Ciała Stałego)
Aktywna rola bioligandów w dalekozasięgowym transferze elektronów
p. Diana Toczydłowska (Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Fizycznej)
Modelowanie gęstości elektronowej w kryształach molekularnych za pomocą techniki dopasowywania funkcji falowej do krystalograficznych danych doświadczalnych.
mgr Magdalena Woińska (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
The analysis of free energy during unbinding of lac repressor-DNA nonspecific complex
Lili Sun (Instytut Chemii Organicznej PAN, Instytut Chemii Organicznej PAN)
Numeryczne modelowanie zagadnień przepływowych związanych z przepływomierzami spiętrzającymi
dr Mirosław Kabaciński (Politechnika Opolska, Wydział Mechaniczny)
Modelowanie właściwości i struktury kompleksów niklacyklicznych
mgr Roman Pacholski (Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny)
Fotochemia i fotofizyka prebiotycznych prekursorów rybonukleotydów. oraz badania mechanizmów rezonansowego przeniesienia energii wzbudzenia w kompleksach molekularnych modelowych dla centrów antenowych układów fotosyntetyzujących.
dr hab. Robert Góra (Politechnika Wrocławska, Wydział Chemii)
Zjawiska hydrofobowe w ujęciu ab initio
dr Maciej Śmiechowski (Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny)
Zaawansowane analizy numeryczne zachowania się materiałów w warunkach szybkozmiennych obciążeń z wykorzystaniem różnych technik modelowania
dr hab. Jerzy Małachowski (Wojskowa Akademia Techniczna, WAT)
Samoorganizujące sie nanocząstki
dr Karolina Milowska (University of Cambridge, Department of Physics (Cavendish Laboratory))
Pomiędzy pełnoatomową, a uproszczoną reprezentacją środowiska wodnego: nowa metoda opisu efektów hydratacyjnych w układach biomolekularnych.
dr Piotr Setny (Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii - Cent)
Modelowanie ab initio właściwości transportowych elektronów w materiałach termoelektrycznych
dr Piotr Śpiewak (Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej)
Modelowanie procesu adsorpcji ranitydyny na jednościennych nanorurkach węglowych z pierwszych zasad
mgr Mariana Kozłowska (Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Chemii)
Plazmonika w sensorach molekularnych
dr hab. Tomasz Antosiewicz (Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki)
Porównanie wydajności programów FEAP i Warp3d na maszynach KDM
mgr Paweł Jarzębski (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Zaklad Metod Komputerowych)
Uruchomienie i optymalizacja modelu WRF w ICM
mgr Jacek Kopeć (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Analysis of potential IBM Blue Gene/P, Blue Gene/Q and Power775 parallel computers in selected issues
mgr Łukasz Świerczewski (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Instytut Informatyki i Automatyki)
Badanie algorytmu ewolucji różnicowej i innych metod optymalizacji globalnej za pomocą zestawów problemów testowych
dr Karol Opara (Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Systemowych)
Obliczenia termiczne za przy pomocy programu Fluent 6.3.26
p. Mateusz Krysicki (Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)
Badania funkcjonalizacji nanorurek węglowych metodamy DFT
dr Andrzej Wasylenko (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum NanoBioMedyczny)
Durability of sustainable composites in ship design for enhanced environmental performance: a multiscale approach
dr Paweł Szarek (Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii - Cent)
Bezpieczeństwo użytkowania oraz bezpieczeństwo pożarowe podziemnych obiektów komunikacyjnych
mgr Grzegorz Sztarbała (Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska)
Optymalizacja w modelowaniu wieloskalowym
dr hab. Wacław Kuś (Politechnika Śląska, Politechnika Śląska)
Modelowanie molekularne zjawisk fizykochemicznych w katalizatorach heterogenicznych do chemicznej konwersji dwutlenku węgla
dr hab. Jerzy Szczygieł (Politechnika Wrocławska, Zakład Chemii i Technologii Paliw)
Analiza porównawcza wydajności i jakości predykcji wybranych metod uczenia maszynowego i stochastycznych algorytmów optymalizacyjniych na dużych danych strumieniowych.
mgr Sławomir Walkowiak (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Obliczenia MP2 i DFT dla wody w stanie ciekłym i jonów
dr Paweł Grochowski (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Rozwój i optymalizacja oprogramowania na systemach HPC w ICM.
dr Maciej Cytowski (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Struktura i właściwości związków gazów szlachetnych
dr Janusz Cukras (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
Nowe metody zrównoleglania aplikacji
prof. Piotr Bała (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Zastosowanie wysoko wydajnych metod obliczeniowych do modelowania dynamiki dywersyfikacji hemaglutyniny wirusa grypy
dr Dariusz Plewczyński (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Dichroizm magnetochiralny
dr Janusz Cukras (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
Wykorzystanie metod kwantowo-mechanicznych w przewidywaniu właściwości termodynamicznych
mgr Mateusz Reda (Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny)
Modelowanie efektów turbulencji drobnoskalowej w dyspersyjnych przepływach dwufazowych
dr hab. Jacek Pozorski (Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Instytut Maszyn Przepływowych PAN)
Modelowanie petli korowo-wzgorzowej
dr Jacek Rogala (Polska Akademia Nauk, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M Nenckiego)
Funkcjonalizowane fulereny jako potencjalne nośniki substancji farmakologicznie czynnych
mgr Tomasz Pienko (Akademia Medyczna w Warszawie, Akademia Medyczna w Warszawie)
Tautomeria, konformacja i spektroskopia molekuł oznaczeniu dla chemii medycznej.
Grażyna Karpińska (Narodowy Instytut Leków, Narodowy Instytut Leków)
Modelowanie struktur wielopodjednostkowych kompleksów makromolekularnych
dr Joanna Kasprzak (Miedzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Biologii Komórki, International Institute of Molecular and Cell Biology)
Fosfinowe pochodne fluorochinolonów i ich kompleksy z metalami przejściowymi - analiza oddziaływań z biomolekułami
dr Radosław Starosta (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii)
Symulacje Monte Carlo układu ferromagnetycznych nanocząsek o kubicznej anizotropii magnetycznej.
dr hab. Jacek Szczytko (Uniwersytet Warszawski, Instytut Fizyki Doświadczalnej)
Projekt aerodynamiczny wielosegmentowej siłowni wiatrowej typu VAWT o parametrach maksymalnie ograniczających moment gnący u podstawy wieży
mgr Jan Wiśniewski (Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
Sparrow (modelowanie układu wzrokowego)
mgr Elżbieta Gajewska-Dendek (Uniwersytet Warszawski, Instytut Fizyki Doświadczalnej)
Analiza właściwości psychometrycznych polskich wersji językowych narzędzi do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu ADOS-2 i ADI-R
dr Izabela Chojnicka (Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii)
Badanie mechanizmów wiązania oligonukleotydów z syntetycznymi polimerami metodami mechaniki kwantowej i dynamiki molekularnej
dr Agnieszka Pietrzyk-Le (Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Fizycznej)
Rozwój narzędzi i metod eksploracji tekstu wykorzystujących infrastrukturę HPC
dr Michał Łopuszyński (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Struktura elektronowa i inne własciwosci innowacyjnych materiałów do specjalistycznych zastosowan. Electronic structure and other properties of innovative materials for specialized applications.
dr Yevgen Melikhov (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Zaklad Metod Komputerowych)
Laserowa akceleracja jonów ze szczególnym uwzględnieniem metody LICPA (Laser Induced Cavity Pressure Acceleration). Modelowanie 1D i 2D układów realnych.
dr Sławomir Jabłoński (Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, Zakład Fuzji Laserowej)
Modelowanie turbulencji w nadciekłym helu
mgr Miron Kursa (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Funkcjonalizacja nanorurek węglowych polimerami poliuretanowymi: obliczenia z pierwszych zasad
dr Paweł Rodziewicz (Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Chemii)
Installation of wien2k program for the upcoming WIEN2k workshop
dr Yevgen Melikhov (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Zaklad Metod Komputerowych)
Badanie mechanizmów powstawania i zmian pamięci u organizmów żywych.
dr Franciszek Rakowski (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Dynamika splątania kubitów opartych na spinach elektronów w kropkach kwantowych
mgr Igor Bragar (Instytut Fizyki PAN, Instytut Fizyki PAN)
optymalizacja geometrii i obliczanie parametrów NMR cząsteczek organicznych w roztworach
dr hab. Jacek Wójcik (Polska Akademia Nauk, Instytut Biochemii i Biofizyki)
Studies of the structure, phase transitions and dynamics in the series of inorganic phase change materials
dr Joanna Hetmańczyk (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Zakład Fizyki Chemicznej)
Modelowanie półsandwiczowych kompleksów niklu z karbenowymi ligandami N-heterocyklicznymi jako związków przejścia spinowego
mgr Łukasz Banach (Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny)
Kurs programowania na notosie dla studentów MIMUW. Programowanie zagadnień numerycznych.
prof. Krzysztof Moszyński (Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)
Wykład: Programowanie równoległe i rozproszone
mgr Maciej Marchwiany (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, KDM)
Obliczenia ab initio w przestrzeni polozen
mgr Maciej Marchwiany (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, KDM)
Modelowanie procesu konsolidacji gruntów słabych
mgr Bartłomiej Bursa (SGGW, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska)
Atropoizomeria w podstawionych arylopirydynach.
prof. Zbigniew Czarnocki (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
Tautomeryzacja 8-aza-izo-guaniny. Obliczenia z wykorzystaniem metod chemii kwantowej.
mgr Maciej Pyrka (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Fizyki i Biofizyki)
Dwuwymiarowe polprzewodniki organiczne
dr hab. Małgorzata Wierzbowska (Instytut Fizyki PAN, Instytut Fizyki PAN)
Modelowanie właściwości elektrycznych przewodnika jonów tlenu Bi3PrO6 metodami ab initio
dr hab. Wojciech Wróbel (Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki)
DFT calculations of electronic structure of spintronic and photovoltaic materials
dr hab. Iraida Demchenko (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
Nowatorskie metody inżynierii tkankowej wspomagające gojenie i regenerację ściegien i więzadeł
mgr Bartosz Borucki (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Niejednorodne układy z silnie skorelowanymi cząstkami
dr Karol Makuch (Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki)
Obliczenia dla cząsteczek dwuatomowych w bazie orbitali Slatera
dr Michał Lesiuk (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
Przełączniki molekularne sterowane reakcją przeniesienia protonu
prof. Andrzej Sobolewski (Instytut Fizyki PAN, Instytut Fizyki PAN)
Wydobywanie wiedzy z systemów inteligentnego opomiarowania
mgr Krzysztof Gajowniczek (Szkoła Glówna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki)
Modelowanie oddziaływań ligandów i ich celów molekularnych
mgr Ewelina Rutkowska (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Samodzielna Pracownia Chemii i Neuroinżynierii Medycznej)
chemia kwantowa-zajecia dla studentow UKSW
prof. Joanna Sadlej (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
Mechanizm przeniesienia ładunku w reakcji enzymatycznej dehydratazy węglanowej.
mgr Paweł Łata (Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Fizycznej)
SHALESEQ - Physico-Chemical Effects Of Co2 Sequestration In The Pomeranian Gas-Bearing Shales
mgr Aleksandra Siklitckaia (Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki)
PLISZKA
mgr Bartlomiej Steczowicz (Naatu, Teraz Energia)
Towards an Integrated Framework for Climate Impact Assessments for International Market Systems with Long-Term Investments, CLIMARK
dr Małgorzata Liszewska (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Modeling of nanostructures and materials
mgr Mateusz Wlazło (Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki)
Praktyki 2015
dr hab. Witold Rudnicki (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Predykcja szeregów czasowych metodami deep learning
prof. Hungson Nguyen (Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)
Symulacja zjawiska przejścia laminarno-turbulentnego
dr Slawomir Kubacki (Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
Dynamika oddziaływań międzycząsteczkowych w układach molekularnych - badania teoretyczne.
dr Piotr Durlak (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii)
Strukturalne i dynamiczne własności kompleksów makrocząsteczek z antybiotykami
dr Katarzyna Kulczycka-Mierzejewska (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, KDM)
Numeryczna optymalizacja elementów modelu ze sterowaniem przez termostaty
dr Grzegorz Dudziuk (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Cancellous bone failure.
mgr Yunuhen Hernandez (Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji)
Hiperkoordynacja, hiperwalencyjność atomu węgla
mgr Tomasz Pienko (Akademia Medyczna w Warszawie, Akademia Medyczna w Warszawie)
Modelowanie właściwości katalitycznych stopów na bazie niklu
mgr Karol Ćwieka (Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej)
Badanie przejść fazowych wody przy pomocy symulacji dynamiki molekularnej.
mgr Maciej Jasiński (Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii - Cent)
Struktura i dynamika czasteczek oraz kompleksow miedzyczasteczkowych badanych metoda spektroskopii rotacyjnej
prof. Zbigniew Kisiel (Instytut Fizyki PAN, Instytut Fizyki PAN)
Modelowanie procesów cieplno-przepływowych obecnych w przemyśle energetycznym
dr Mirosław Kabaciński (Politechnika Opolska, Wydział Mechaniczny)
He w Fe
mgr Marcin Zemła (Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej)
Modelowanie sieci transportu lotniczego
mgr Miron Kursa (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Borofen - dwuwymiarowy kryształ boru
mgr Tomasz Tarkowski (Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki)
PAAl - Algorytmy aproksymacyjne na kartach graficznych.
mgr Piotr Wygocki (Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)
Równoległa implementacja algorytmu -quote-Leap Frog-quote- do redukcji szumu w odzyskiwaniu obrazu
dr Felicja Okulicka-Dłużewska (Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych)
Thermo-elastic properties of mineral inclusions still trapped in diamonds: implications for the diamond depth of formation
dr hab. Mariana Derzsi (Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii - Cent)
Obliczenia kwantowomechaniczne antysymetrycznych części tensorów pośredniego sprzężenia spinowo-spinowego
dr Piotr Garbacz (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
Zastosowanie narzędzi chemii obliczeniowej do opisu oddziaływań między jednościennymi nanorurkami węglowymi a polimerami
mgr Mariana Kozłowska (Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Chemii)
Elliptic Curve Cryptography-based pseudo-random number generators
prof. Zbigniew Kotulski (Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)
Galaxy formation in warm dark matter cosmologies.
dr Wojciech Hellwing (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN)
Modelowanie procesów obróbki laserowej
dr Jacek Widłaszewski (Polska Akademia Nauk, Instytut Podstawowych Problemów Techniki)
structural modeling of bone tissue
mgr Julijana Simonovic (Mechanical Faculty University of Nis, Serbia, Mechanical Faculty University of Nis, Serbia )
Propagacja ultrakrótkich impulsów laserowych w ośrodkach nieliniowych
dr Tomasz Kardaś (Uniwersytet Warszawski, Instytut Fizyki Doświadczalnej)
Modelowanie bioaktywnych peptydów
prof. Aleksandra Misicka-Kęsik (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
Modelowanie właściwości plastycznych metali i stopów
dr Marek Muzyk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych)
Numeryczna symulacja strumieniowego chłodzenia płaskiej płyty z wykorzystaniem dysz o różnej geometrii.
mgr Krzysztof Marzec (Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa)
Wpływ składników stopowych na strukturę i mobilność defektów liniowych w heksagonalnym Ti
mgr Piotr Kwaśniak (Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej)
Analiza silnika turbinowego o zasilaniu pulsacyjnym
mgr Piotr Tarnawski (Politechnika Warszawska, INSTYTUT PODSTAW BUDOWY MASZYN)
Implicit and conventional large-eddy simulation of the stratocumulus-topped boundary layer
dr Jesper Pedersen (Uniwersytet Warszawski, Instytut Geofizyki)
Modelowanie widm oscylacyjnych molekuł organicznych
dr Janusz Cukras (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
Icephobic
mgr Marcin Zemła (Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej)
Rozwój metod programowania w modelu PGAS w języku Java (biblioteka PCJ)
prof. Piotr Bała (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Numerical simulations of black hole binaries and acretion
dr Szymon Charzyński (Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki)
HSCREEN - High-throughput screening and properties of novel functional materials in gas phase and in solid state
prof. Wojciech Grochala (Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii - Cent)
Beyond EAGLE: Simulating galaxy formation
dr Wojciech Hellwing (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN)
Millennium-size simulations of Modified Gravity
dr Wojciech Hellwing (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN)
Kalibrowanie pola siłowego UNRES z wykorzystaniem zasady największego prawdopodobieństwa
prof. Adam Liwo (Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii)
Zaawansowane analizy symulacyjne w biomechanice i geomechanice
dr hab. Jerzy Małachowski (Wojskowa Akademia Techniczna, WAT)
Wieloskalowe modele dla modelowania pogody i klimatu
dr Zbigniew Piotrowski (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy)
iCell: struktura przestrzenna i hierarchia skal w komórce
dr Dariusz Plewczyński (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Symulacje dynamiki molekularnej błon biologicznych i syntetycznych kwasów nukleinowych
prof. Joanna Trylska (Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii - Cent)
Modelowanie struktur niskowymiarowych (QD) półprzewodników II-VI domieszkowanych Cu
dr Oksana Volnianska (Polska Akademia Nauk, Instytut Fizyki)
Modelowanie ab-initio wieloskładnikowych stopów o wysokiej entropii
dr Jan Wróbel (Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej)
Wpływ wiązania substratu na dynamikę białka z węzłem
dr hab. Joanna Sułkowska (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
Optimization of the SimRNA program for RNA 3D structure modeling
prof. Janusz Bujnicki (Miedzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Biologii Komórki, International Institute of Molecular and Cell Biology)
Dymanika molekularna kompleksów białko-antybiotyk
dr Katarzyna Kulczycka-Mierzejewska (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, KDM)
Badania wpływu długo-zasięgowych oddziaływań Van der Waalsa (VdW) pomiędzy Badania wpływu długo-zasięgowych oddziaływań Van der Waalsa (VdW) pomiędzy dwuwymiarowymi systemami typu grafen i ich podłożami. systemami typu grafen i ich podłożami.
dr Magdalena Birowska (Uniwersytet Warszawski, Instytut Fizyki Teoretycznej)
Modelowanie pękania materiałów kruchych w procesie ściskania/rozciągania
prof. Wojciech Dębski (Polska Akademia Nauk, Instytut Geofizyki)
Operacyjny numeryczny model prognozy pogody działający w trybie wiązek o wysokiej rozdzielczości przestrzennej
mgr Jacek Kopeć (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Modelowanie zewnątrzkomórkowej aktywności elektrycznej w układzie nerwowym
prof. Daniel Wójcik (Polska Akademia Nauk, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M Nenckiego)
Konsekwencje unikalnej koordynacji klasterów [Fe4S4] na poziomie molekularnym
dr Adam Kubas (Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Fizycznej)
Estymacja parametrów w modelu odpowiedzi komórkowej na stres termiczny.
dr Grzegorz Dudziuk (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Własności topologiczne nanostruktur na bazie pierwiastków grupy V
dr Paweł Potasz (Politechnika Wrocławska, Politechnika Wrocławska)
Badania ab-initio właściwości strukturalnych, dynamicznych i elektronowych struktur na bazie dichalkogenków metali przejściowych
prof. Arkadiusz Wójs (Politechnika Wrocławska, Katedra Fizyki Teoretycznej)
Badania mechanizmu i selektywności reakcji 1,3-cykloaddycji azydków i alkinów katalizowanej miedzią
dr Marcin Kałek (Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii - Cent)
Modulation of Magnetic Properties : Multifunctional Molecular Devices
dr Corentin Boilleau (Polska Akademia Nauk, Instytut Fizyki)
Grant Specjalny Numerycznych Prognoz Pogody Unified Model
p. Karolina Szafranek (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Grant Specjalny Numerycznych Prognoz Pogody Weather Research and Forecasting Model
p. Karolina Szafranek (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Modelowanie numeryczne odporności na pękanie kompozytów ceramiczno-metalowych typu interpenetrating z uwzględnieniem mikrostruktury materiału rzeczywistego
dr Zuzanna Poniżnik (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Zakład Mechaniki Materiałów)
Symulacja zjawiska przejścia laminarno-turbulentnego
dr Slawomir Kubacki (Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
Obliczenia QM i MM do przewidywania selektywności reakcji chemicznych
mgr Ewa Gajewska (Instytut Chemii Organicznej PAN, Instytut Chemii Organicznej PAN)
Równoległe algorytmy grupowania k-średnich wykorzystujące nierówność trójkąta do skrócenia czasu obliczeń.
dr Wojciech Kwedlo (Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki)
Poszukiwane fragmentów DNA wirusów w DNA człowieka
prof. Piotr Bała (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Modelowanie ab-initio wieloskładnikowych stopów o wysokiej entropii
dr Jan Wróbel (Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej)
Mechanizm oddziaływania koniugatów witaminy B12 z błoną bakterii E. coli
prof. Joanna Trylska (Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii - Cent)
Symulacje dynamiki molekularnej kompleksów kwasów nukleinowych w podwyższonych temperaturach
prof. Joanna Trylska (Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii - Cent)
Symulacje zjawisk niestacjonarnych w warstwie przyściennej
dr Slawomir Kubacki (Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
Kalibracja Jednolitego Modelu Gruboziarnistego do wielkoskalowych symulacji białek, kwasów nukleinowych i polisacharydów
prof. Adam Liwo (Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii)
Studying protein folding and misfolding during biosynthesis on the ribosome using a computational microscope.
dr Tomasz Włodarski (University College London, Research Department of Structural and Molecular Biology)
Activation processes of GPCRs
prof. Sławomir Filipek (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
Wpływ długozasięgowego oddziaływania Van der Waalsa na własności hybrydowych struktur grafen - podłoże.
dr Magdalena Birowska (Uniwersytet Warszawski, Instytut Fizyki Teoretycznej)
Mechanizm przeprowadzania metylacji przez białko z węzłem
dr hab. Joanna Sułkowska (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
ADVANCE - Advanced screening and properties of novel functional materials in the solid state
prof. Wojciech Grochala (Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii - Cent)
Stabilność oddziaływania ferromagnetycznego pomiędzy lokalnymi centrami magnetycznymi w niskowymiarowych strukturach półprzewodnikowych III-V i II-VI: obliczenia z pierwszych zasad
dr Oksana Volnianska (Polska Akademia Nauk, Instytut Fizyki)
Millennium-size simulations of Modified Gravity - mature phase
dr Wojciech Hellwing (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN)
Rozwój metod programowania w modelu PGAS w języku Java (biblioteka PCJ)
dr Marek Nowicki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki)
Zaawansowane analizy symulacyjne w biomechanice i geomechanice
dr hab. Jerzy Małachowski (Wojskowa Akademia Techniczna, WAT)
Modelowanie fentanylowych opioidowych dopalaczy
prof. Joanna Sadlej (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
Charakterystyka oddziaływań enancjomerów kwasów nukleinowych
prof. Joanna Trylska (Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii - Cent)
iCell: struktura przestrzenna i hierarchia skal w komórce
dr Dariusz Plewczyński (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Effect of glycosylation on clustering behaviour of a prototypical membrane adhesion protein, N-cadherin
prof. Marek Cieplak (Polska Akademia Nauk, Instytut Fizyki)
Praktyki 2016
dr hab. Witold Rudnicki (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Numerical simulations of black hole binaries and acretion
dr Szymon Charzyński (Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki)
Modelowanie dimeryzacji receptorów GPCR z zastosowaniem wieloskalowych symulacji dynamiki molekularnej.
dr Michał Koliński (Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego, Pracownia Bioinformatyki)
Przemiany fotochemiczne cząsteczek izolowanych w matrycach niskotemperaturowych
prof. Maciej Nowak (Instytut Fizyki PAN, Instytut Fizyki PAN)
iCell: struktura przestrzenna i hierarchia skal w komórce
dr Dariusz Plewczyński (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Beyond EAGLE: Simulating galaxy formation - Okeanos tests
dr Wojciech Hellwing (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN)
Optymalizacja i testowanie funkcji energii dla SimRNA4.x, metody do przewidywania struktury trójwymiarowej, symulacji zwijania cząsteczek RNA. Rozwój metody SimRNA (wersji 4.x).
dr Michał Boniecki (Miedzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Biologii Komórki, International Institute of Molecular and Cell Biology)
Wykorzystanie modeli źródłowych do modelowania generatorów wirów oraz wirnika śmigłowca
mgr Tomasz Kwiatkowski (Instytut Lotnictwa, Instytut Lotnictwa)
Wzbudzenia spinowe w jednowymiarowych magnetykach z niemagnetycznymi domieszkami
dr Krzysztof Wohlfeld (Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki)
Rekombinacja par donor-akceptor w azotku boru
mgr Aleksandra Dąbrowska (Uniwersytet Warszawski, Instytut Fizyki Doświadczalnej)
simulation of Interface localisation in Ising model
mgr Yirui Zhang (Instytut Chemii Fizycznej PAN, Instytut Chemii Fizycznej PAN)
Analiza wydajności narzędzi do analizy danych i eksploracji tekstu
dr Michał Łopuszyński (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Efekty hydratacyjne w układach biomolekularnych
dr Piotr Setny (Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii - Cent)
Algorytmy symulacji stochastycznej transportu naładowanych cząstek w przestrzeni wielowymiarowej
dr Anna Wawrzynczak-Szaban (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Instytut Informatyki)
Inżynieria obliczeniowa
prof. Piotr Bała (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Badanie stanu podstawowego modelu Kitaeva-Heisenberga w zewnętrznym polu magnetycznym
dr Krzysztof Wohlfeld (Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki)
Grant Specjalny Numerycznych Prognoz Pogody Coamps
p. Karolina Szafranek (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na ilość promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni ziemi w Polsce
mgr Kinga Kulesza (Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)
Testy skalowalności kodu powDFT
mgr Maciej Marchwiany (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, KDM)
Indukowana ciśnieniem krystalizacja szkieł metalicznych Ce-Al
mgr Przemysław Dzięgielewski (Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki)
Badanie metodą klasycznej dynamiki molekularnej układów hybrydowych nanorurek węglowych osadzonych w matrycy poliuretanowej
dr Jakub Goclon (Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Chemii)
SAPT dla kompleksów rutenowych
dr hab. Bartosz Trzaskowski (Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii - Cent)
Dynamika układów gość-gospodarz
dr Maura Malińska (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
Krystalografia NMR jako narzędzie w przewidywaniu struktur krystalicznych substancji aktywnych farmakologicznie
dr Marta Dudek (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Samodzielna Pracownia Badań Strukturalnych)
Non-perturbatively improving and renormalizing 2+1 flavors of Wilson fermions
dr Piotr Korcyl (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Fizyki)
ADVANCE PLUS - Advanced screening and properties of novel functional materials in the solid state
prof. Wojciech Grochala (Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii - Cent)
Investigation of superconductivity and superfluidity in strongly interacting Fermi systems
dr hab. Gabriel Wlazłowski (Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki)
Galaxy formation in Warm Dark Matter cosmology - high-resolution phase
dr Wojciech Hellwing (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN)
Beyond EAGLE: Simulating galaxy formation - Mature phase
dr Wojciech Hellwing (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN)
(DUDEG) Deep Universe Dark Energy and Gravity simulations
dr Wojciech Hellwing (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN)
Projektowanie nowych struktur białkowych z wykorzystaniem technik biologii obliczeniowej
dr Stanisław Dunin-Horkawicz (Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii - Cent)
Badanie wpływu C-końców na ruch i oddziaływanie pomiędzy domenami motorycznymi oraz superhelisą w białku Ncd. Modelowanie molekularne.
dr hab. Adam Jarmuła (Polska Akademia Nauk, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M Nenckiego)
Sortowanie 16 elementów z minimalną liczbą porównań
dr Marcin Peczarski (Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)
Modelowanie numeryczne odporności na pękanie kompozytów ceramiczno-metalowych typu interpenetrating networks z uwzględnieniem mikrostruktury materiału rzeczywistego
dr Zuzanna Poniżnik (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Zakład Mechaniki Materiałów)
Modelowanie układów biopolimerowych
dr Monika Sobiech (Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny)
Poszukiwanie wielomianów nieprzywiedlnych nad GF2
dr Krzysztof Kanciak (Wojskowa Akademia Techniczna, WAT)
Badania nad generowaniem muzyki za pomocą sztucznych sieci neuronowych
prof. Jerzy Tyszkiewicz (Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)
Modelowanie ścieżki wirowej von Karmana
dr hab. Grzegorz Pankanin (Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)
Zamarzanie szkła spinowego w rozcieńczonych półprzewodnikach magnetycznych
dr hab. Cezary Śliwa (Polska Akademia Nauk, Instytut Fizyki)
Głębokie sieci neuronowe
dr hab. Marek Cygan (Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)
Obliczenia na potrzeby projektów programu SESAR
mgr Jacek Kopeć (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Variability and change of cloudiness diurnal cycle over the past 30 years: a global analysis based on polar orbiting satellites.
dr Jędrzej Bojanowski (Instytut Geodezji i Kartografii, Centrum Teledetekcji)
Testy równoległych algorytmów grupowania danych opartych na centrach grup.
dr Wojciech Kwedlo (Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki)
Badanie przestrzeni chemicznej
dr Robert Balawender (Instytut Chemii Fizycznej PAN, Instytut Chemii Fizycznej PAN)
Badanie numeryczne pianowo-spinowej kosmologii
dr Marcin Kisielowski (Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki)
Zastosowanie symulacji dynamiki molekularnej w projektowaniu białek
mgr Jan Ludwiczak (Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii - Cent)
Przygotowanie zespołu studentów do uczestnictwa w konkursach Student Cluster Competition
p. Maciej Szpindler (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Study of the magnetic properties in doped topological insutalors.
dr Corentin Boilleau (Polska Akademia Nauk, Instytut Fizyki)
Tight binding calculations of 2D hexagonal boron-carbon-nitride alloys with the use of Eq_of_Mot code
mgr Agnieszka Jamróz (Uniwersytet Warszawski, Instytut Fizyki Teoretycznej)
Testy symulacji dynamiki molekularnej białka reduktazy pterydynowej świdrowców.
dr Joanna Panecka-Hofman (Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki)
Study of the magnetic properties in doped topological insutalors
dr Corentin Boilleau (Polska Akademia Nauk, Instytut Fizyki)
Badania ab-initio właściwości dynamicznych, elektronowych i topologicznych niskowymiarowych struktur półprzewodnikowych.
mgr Tomasz Woźniak (Politechnika Wrocławska, Katedra Fizyki Teoretycznej)
Metody bezsiatkowe w analizie materialow kompozytowych
dr hab. Eligiusz Postek (Polska Akademia Nauk, Instytut Podstawowych Problemów Techniki)
Dalszy rozwój metod programowania w modelu PGAS w języku Java (biblioteka PCJ)
dr Marek Nowicki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki)
Moments of meson distribution amplitudes
dr Piotr Korcyl (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Fizyki)
Badanie ścieżki dyfuzji potencjalnych leków przeciwnowotworowych z lipidowych faz kubicznych osadzonych na powierzchni grafenu
dr Przemysław Miszta (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
Towards an Efficient Design of Biosensors: an Investigation of the Interplay Between Light Harvesting Proteins and Graphene.
dr Silvio Osella (Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii - Cent)
Integrative structural biology approach to study protein folding and misfolding during biosynthesis on the ribosome.
dr Tomasz Włodarski (University College London, Research Department of Structural and Molecular Biology)
Symulacje zjawisk niestacjonarnych w warstwie przyściennej.
dr Slawomir Kubacki (Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
Modelowanie molekularne kompleksów białkowych receptorów transbłonowych zaangażowanych w patomechanizm chorób centralnego układu nerwowego (MODMOLNER)
dr hab. Agnieszka Kaczor (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Zakład Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych)
Modelowanie ab-initio wieloskładnikowych stopów o wysokiej entropii
dr Jan Wróbel (Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej)
Activation processes of GPCRs binding hydrophobic ligands
mgr Jakub Jakowiecki (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
Studies of the nature of the interactions between the paraoxonase (PON) enzymes and organophosphorous (OP) molecules.
dr Dorota Niedziałek (Miedzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Biologii Komórki, International Institute of Molecular and Cell Biology)
Potencjał do kształtowania warunków klimatycznych - w tym wymiany i regeneracji powietrza w Warszawie.
mgr Michał Remer (Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
Molekularne modelowanie oddziaływania fentanylowych opioidowych ligandów do receptorów miu i sigma dopalaczy
prof. Joanna Sadlej (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
Modelowanie właściwości optoelektronicznych defektów punktowych w diamencie
mgr Kamil Czelej (Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej)
Przepływy z reakcjami chemicznymi
dr Kamil Kwiatkowski (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Teoretyczne badania własności heterostruktur van der Waalsa składających się z warstwowych materiałów dwuwymiarowych
dr Magdalena Birowska (Uniwersytet Warszawski, Instytut Fizyki Teoretycznej)
Selektywne inhibitory syntazy tymidylanowej nicieni
mgr. Piotr Maj (Polska Akademia Nauk, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M Nenckiego)
Self-aggregation of proteins: virus capsids and amyloids
dr Panagiotis Theodorakis (Polska Akademia Nauk, Instytut Fizyki)
Praktyki wakacyjne - meteo i uczenie maszynowe
mgr Sławomir Walkowiak (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
The ligand specificity of the serotonin receptor
prof. Shuguang Yuan (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
Hiperakrecja materii na czarną dziurę
dr hab. Agnieszka Janiuk (Polska Akademia Nauk, Centrum Fizyki Teoretycznej)
The development of quantum chemistry solutions for molecules with heavy atoms in realistic environments.
dr Małgorzata Olejniczak (Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii - Cent)
Symulacje pękania materiałów kruchych przy pomocy Metody Elementów Dyskretnych
mgr Piotr Klejment (Polska Akademia Nauk, Instytut Geofizyki)
Rola magnezu w procesie metylacji zawęźlonego białka TrmD
dr hab. Joanna Sułkowska (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
Zjawiska hydrofobowe w ujęciu ab initio
dr Maciej Śmiechowski (Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny)
Modelowanie procesów powierzchniowych na podłożach półprzewodnikowych i metalicznych
prof. Leszek Jurczyszyn (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Fizyki Doświadczalnej)
Implicit and conventional large-eddy simulation of the stratocumulus-topped boundary layer
dr Jesper Pedersen (Uniwersytet Warszawski, Instytut Geofizyki)
Symulacje dynamiki molekularnej białka reduktazy pterydynowej świdrowców.
dr Joanna Panecka-Hofman (Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki)
Badanie białek, w tym enzymów szlaku foliowego, metodami biofizyki obliczeniowej.
dr Joanna Panecka-Hofman (Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki)
Obliczenia ab initio dynamiki sieci krystalicznej i struktury elektronowej domieszkowanego CoO
dr hab. Urszula Wdowik (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny)
Badanie przestrzeni chemicznej II
dr Robert Balawender (Instytut Chemii Fizycznej PAN, Instytut Chemii Fizycznej PAN)
Struktura wewnętrzna nukleonów z chromodynamiki kwantowej na sieci z fermionami twisted mass
dr hab. Krzysztof Cichy (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki)
Dane początkowe w ogólnej teorii względności
mgr Jarosław Kopiński (Uniwersytet Warszawski, Instytut Fizyki Teoretycznej)
Obliczenia numeryczne komory spalania silnika rakietowego chłodzonej filmem paliwowym
p. Krzysztof Ufnal (Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
The beauty of theoretical modelling of hybrid materials and nanoparticles
dr Adam Tulewicz (Instytut Chemii Fizycznej PAN, Instytut Chemii Fizycznej PAN)
Badanie funkcji sieci uwagowych w mózgu człowieka.
mgr Katarzyna Jurewicz (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN)
Zadania badawczo rozwojowe meteo icm.
mgr Jacek Kopeć (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Numeryczne badanie laserowej akceleracji jonów węgla femtosekundowym impulsem laserowym o relatywistycznym natężeniu
p. Przemysław Tchórz (Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, Zakład Fuzji Laserowej)
Wpływ kształtu przekroju poprzecznego kabli mostowych i napowietrznych linii energetycznych na siły dynamiczne i drgania wywołane działaniem wiatru
dr Maciej Dutkiewicz (Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architktury i Inżynierii Środowiska)
Calcium carbonate nanoclusters: ab initio approch
mgr Marzena Prus (Instytut Chemii Fizycznej PAN, Instytut Chemii Fizycznej PAN)
The principle of hERG inhibitors
prof. Shuguang Yuan (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
Hydrogenation activation by Si and Si cooperation
Lili Sun (Instytut Chemii Organicznej PAN, Instytut Chemii Organicznej PAN)
Wpływ ukształtowania przewodu wlotowego do odpylaczy cyklonowych na skuteczność odpylania oraz spadek ciśnienia
dr Marek Wasilewski (Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki)
Kwantowa elektronika na pojedynczych atomach. Atomistyczne obliczenia w?asno?ci nanostruktur krzemowych domieszkowanych fosforem.
mgr Wiktor Łachmański (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)
Testowanie uruchamiania pakietów oprogramowania Ansys za pomocą usługi zdalnej wizualizacji NICE DCV.
p. Adam Piechna (SymKom, Symkom)
Poszukiwanie i analiza oddziaływań substancji leczniczych z receptorem kannabinoidowym CB1
mgr Adam Stasiulewicz (Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Chemii Leków, Wydział Farmaceutyczny)
Novel model of glioma development
dr Monika Piotrowska (Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)
Modelowanie procesu przyśpieszenia płomienia i przejścia do detonacji w mieszaninach wodorowo-powietrznych i węglowodorowo-powietrznych
dr Wojciech Rudy (Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
Stosowanie metod obliczeniowych do analizy oddziaływań białek w kompleksach z glikozaminoglikanami (GAG)
dr Urszula Uciechowska-Kaczmarzyk (Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii)
Optymalizacja ekranowania oddziaływań między grupami peptydowymi od rozpuszczalnika w gruboziarnistym polu siłowym UNRES.
dr hab. Adam Sieradzan (Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii)
Struktura wewnętrzna nukleonów z chromodynamiki kwantowej na sieci z fermionami twisted mass
dr hab. Krzysztof Cichy (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki)
Wielkoskalowe symulacje białek z użyciem gruboziarnistego modelu UNRES oraz danych bioinformatycznych oraz informacji eksperymentalnych
prof. Adam Liwo (Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii)
Badanie zależności pomiędzy sekwencją aminokwasową białek a ich strukturą przestrzenną z wykorzystaniem algorytmów deep learning
dr Stanisław Dunin-Horkawicz (Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii - Cent)
Exploring the pion distribution amplitude
dr Piotr Korcyl (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Fizyki)
Activation mechanism of histamine and dopamine receptors
prof. Sławomir Filipek (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
Badanie wasności jedno- i dwuwymiarowych nanomateriałów metodami z pierwszych zasad
dr Nevill Gonzalez-Szwacki (Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki)
Zbadanie właściwości fizycznych i chemicznych nanomagnetyków molekularnych zawierających elektrony typu 3d
prof. Czesław Rudowicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii)
Modelowanie wpływu grawitacji na zjawisko preferential sampling oraz klastryzacji fraktalnej w dwufazowych przepływach turbulentnych
mgr Katarzyna Karpińska (Uniwersytet Warszawski, Instytut Geofizyki)
Symulacje dynamiki proteazy wirusa HCV w zatłoczonym środowisku
mgr Natalia Ostrowska (Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii - Cent)
Modelowanie zwilżalności powierzchni krzemu.
mgr Michał Chodkowski (Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie, Wydział Chemii, Zakład Modelowania Procesów Fizykochemicznych)
Modelowanie scieżek powstawania sfałdowanych fibryli beta-amyloidu 42 (ABeta 42) w chorobie Alzheimera
dr hab. Adam Jarmuła (Polska Akademia Nauk, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M Nenckiego)
Julia Computing na systemach ICM
p. Maciej Szpindler (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Enabling deep learning computation for medicine on Intel architecture
p. Norbert Kapiński (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Modelowanie peptydów i peptydomimetyków o potencjalnym działaniu antyangiogennym
prof. Aleksandra Misicka-Kęsik (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
Design, bio and diversity oriented synthesis of fused pyridin-4-(1H)-ones,4H-pyran-4-ones and 4H-thiopyran-4-ones as potential preclinical drug-candidate.
dr Michał Jakubczyk (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Samodzielna Pracownia Katalizy Homogenicznej i Projektowania Molekularnego)
Nowe oddziaływania w izolatorach z silnym sprzężeniem spin-orbita dla aktywnych orbitali p
dr Krzysztof Wohlfeld (Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki)
Symulacje komputerowe pękania materiałów kruchych w geofizyce przy pomocy Metody Elementów Dyskretnych
mgr Piotr Klejment (Polska Akademia Nauk, Instytut Geofizyki)
Studies on the steric structure and stability of the gas-phase complexes of macrocyclic receptors with anions
dr Magdalena Zimnicka (Instytut Chemii Organicznej PAN, Instytut Chemii Organicznej PAN)
Badania teoretyczne właściwości powierzchni tlenków metali i półprzewodników
prof. Adam Kiejna (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Fizyki Doświadczalnej)
Genomika i metagenomika mikroorganizmów eukariotycznych
dr Anna Karnkowska (Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii)
Analiza statystyczna i bioinformatyczna danych z wysokoprzepustowego sekwencjonowania uprawnych i dzikorosnących gatunków roślin
dr hab. Maja Boczkowska (Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - CZRB)
Algorytmiczne przewidywanie nowych struktur układów potrójnych typu: A_a,B_b,C_c metodami ab-initio w warunach wysokich ciśnień.
dr Patryk Zaleski-Ejgierd (Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki)
Atomic and atomistic modeling of nanostructures and materials
dr Marcin Maździarz (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Zaklad Metod Komputerowych)
Symulacje dynamiki proteazy wirusa HCV w zatłoczonym środowisku
mgr Natalia Ostrowska (Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii - Cent)
Badania symulacyjne zmian strukturalnych nieustrukturyzowanych fragmentów domen białkowych rozpoznających RNA, w trakcie ich wiązania się z RNA.
dr Michał Boniecki (Miedzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Biologii Komórki, International Institute of Molecular and Cell Biology)
Analiza numeryczna turbin wiatrowych o pionowej osi obrotu
dr Krzysztof Rogowski (Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
BADANIE WŁASNOŚCI KATALITYCZNYCH UKŁADÓW g-C3N4 ORAZ ICH MODYFIKACJI Z WYKORZYSTANIEM PERIODYCZNEJ METODY DFT
dr Jakub Goclon (Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Chemii)
Symulacje namagnesowania ferromagnetycznych warstw (Ga,Mn)N
dr Dariusz Sztenkiel (Instytut Fizyki PAN, Instytut Fizyki PAN)
Propagation of electric field in the brain
prof. Daniel Wójcik (Polska Akademia Nauk, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M Nenckiego)
Workshop on practical quantum chemistry
dr Adam Kubas (Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Fizycznej)
Symulacja i analiza zjawisk cieplno-przepływowych urządzeń i układów procesowych
dr Marek Wasilewski (Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki)
Badania teoretyczne polimerów organicznych tworzących heterozłączowe ogniwa słoneczne
dr Jakub Goclon (Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Chemii)
Modelowanie przepływów turbulentnych z fazą dyspersyjną – wpływ dwustronnego sprzężenia pędu oraz grawitacji na statystyki ruchu cząstek
dr hab. Bogdan Rosa (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy)
Modelowanie numeryczne przepływów w zewnętrznym jądrze Ziemi.
mgr Agata Bury (Instytut Geofizyki PAN, Instytut Geofizyki PAN)
Variability of black hole accretion inflows and outflows
dr hab. Agnieszka Janiuk (Polska Akademia Nauk, Centrum Fizyki Teoretycznej)
Rational Design of Bio-Organic Systems for Biomimetic Applications
dr Silvio Osella (Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii - Cent)
Przewodność i rozszerzalność cieplna paliw jądrowych reaktorów IV-tej generacji
dr hab. Urszula Wdowik (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny)
Adsorpcja molekuł organicznych na podłożach półprzewodnikowych.
dr Barbara Pieczyrak (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Fizyki Doświadczalnej)
MAgnetic impurities IN TOPological materials
dr Carmine Autieri (Polska Akademia Nauk, Instytut Fizyki)
Zaawansowane analizy symulacyjne w geomechanice 2
dr hab. Jerzy Małachowski (Wojskowa Akademia Techniczna, WAT)
Modelowanie procesów powierzchniowych na podłożach półprzewodnikowych i metalicznych.
prof. Leszek Jurczyszyn (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Fizyki Doświadczalnej)
Oddziaływania koniugatów witaminy B12 i PNA z kompleksem BtuCD-F u bakterii E. coli
prof. Joanna Trylska (Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii - Cent)
Non-equilibrium Casimir Effect
dr Grzegorz Łach (Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki)
Symulacje i analiza zjawisk niestacjonarnych w warstwie przyściennej
mgr Paweł Jonak (Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
Badanie mechanizmów allosterycznych metodami dynamiki molekularnej i przyspieszonego próbkowania.
dr Joanna Panecka-Hofman (Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki)
Oddziaływanie wariantów białka motorycznego Ncd o różnej długości łańcucha karboksylowego z mikrotubulą
dr hab. Adam Jarmuła (Polska Akademia Nauk, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M Nenckiego)
Role of the lasso topology in the obesity protein and small peptides
dr hab. Joanna Sułkowska (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
Fotorealistyczny rendering złożonych scen dynamicznych w środowisku rozproszonym
mgr Bartosz Borucki (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Ograniczenia przybliżenia liniowych fal spinowych
dr Krzysztof Wohlfeld (Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki)
Zaawansowane analizy symulacyjne w biomechanice 2
dr hab. Jerzy Małachowski (Wojskowa Akademia Techniczna, WAT)
Numeryczne modelowanie przepływomierzy wibracyjnych
mgr Maciej Szudarek (Politechnika Warszawska, Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej)
Projekty Studenckie Koła Naukowego Uczenia Maszynowego na MIM UW
p. Maciej Szpindler (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Estymacja modeli Exponential-family Random Graph Models (ERGM) na podstawie danych ego-centrycznych
dr Michał Bojanowski (Akademia Leona Koźmińskiego, Akademia Leona Koźmińskiego)
Odtworzenie eksperymentalnej krzywej topnienia dupleksów RNA metodą dynamiki molekularnej
mgr Joanna Miszkiewicz (Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii - Cent)
Wpływ wysokich ciśnień na właściwości związków bogatych we fluor
dr Dominik Kurzydłowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych)
Badania receptora VIPR1
dr Krystiana Krzyśko (Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki)
Ocena zdjęć przeglądowych klatki piersiowej pod względem obecności zapalenia płuc przy pomocy metod głębokiego uczenia.
mgr Jacek Wakulinski (Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Zakład Radiologii)
Investigation of mechanisms and selectivities in reactions involving hypervalent iodine reagents
dr Marcin Kałek (Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii - Cent)
Optymalizacja leczenia nowotworu przy użyciu automatów komórkowych i metod uczenia maszynowego
dr Monika Piotrowska (Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)
Analiza lokalnej struktury szkieł metalicznych w warunkach wysokiego ciśnienia.
mgr Przemysław Dzięgielewski (Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki)
Numeryczna analiza własności silnie skorelowanych układów kilku ultra-zimnych atomów
dr hab. Tomasz Sowiński (Instytut Fizyki PAN, Instytut Fizyki PAN)
Water splittin on doped hematite (110) surface.
dr Bartłomiej Szyja (Politechnika Wrocławska, Zakład Chemii i Technologii Paliw)
Computer simulation of bimolecular reactions in anisotropic media
mgr Pakorn Pasitsuparoad (Instytut Chemii Fizycznej PAN, Instytut Chemii Fizycznej PAN)
Realistyczne zasoby obliczeniowe dla studentów kursu HPC 2018 na MIMUW
dr hab. Krzysztof Rządca (Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)
Obliczenia stałych sprężystych trzeciego rzędu dla półprzewodników azotkowych z użyciem hybrydowego funkcjonału gęstości elektronowej
dr hab. Sławomir Łepkowski (Polska Akademia Nauk, Instytut Wysokich Ciśnień)
Badanie przeciwprądowego przepływu dwufazowego gaz-ciecz z w kanale o geometrii sprzyjającej zwiększeniu czasu i powierzchni kontaktu faz.
dr Sławomir Alabrudziński (Politechnika Warszawska, WBMiP / Instytut Inżynierii Mechanicznej / Zakład Aparatury Przemysłowej)
Optymalizacja w modelowaniu wieloskalowym (Migracja G56-1 z Nostromo)
dr hab. Wacław Kuś (Politechnika Śląska, Politechnika Śląska)
Obliczenia fononowe dla powierzchni GaN
dr Paweł Kempisty (Polska Akademia Nauk, Instytut Wysokich Ciśnień)
Testing the trajectories of research aircraft by usage of numerical simulations of shallow cumulus convection field and the virtual aircraft technique.
mgr Marta Kopeć (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Losowe upakowania - od podstaw do zastosowań
dr hab. Michal Cieśla (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Fizyki)
Badanie własności elektronowych i dynamicznych wybranych związków na bazie pierwiastków bloku f- oraz d-elektronowego.
dr Przemyslaw Swatek (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Oddział Badań Magnetyków)
Rational Design of Bio-Organic Systems for Biomimetic Applications
dr Silvio Osella (Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii - Cent)
Structural determinants of influenza virus fusion peptide activity
dr hab. Piotr Setny (Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Warszawski)
Multiscale Modeling and Design of Photo-Electrochemical Interfaces
dr Bartłomiej Szyja (Politechnika Wrocławska, Zakład Chemii i Technologii Paliw)
TOrnTO: To Open or not To Open: A Computational Search for Optical Control of ATP-sensitive Potassium Channels Opening
prof. Wiesław Nowak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)
Implementacja, kalibracja i testy pola gruboziarnistego modelu UNRES nowej generacji o zwiększonej rozdzielczości
prof. Adam Liwo (Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii)
Non-equilibrium phenomena in superfluid and strongly interacting Fermi systems
dr hab. Gabriel Wlazłowski (Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki)
TMD structure functions from lattice QCD
dr Piotr Korcyl (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Fizyki)
Poszukiwnie efektow synergii w repelentach komarów
dr Karolina Mikulska-Ruminska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)
Udział glikozaminoglikanów w dojrzewaniu prokatepsyn - podejście obliczeniowe.
mgr Krzysztof Bojarski (Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii)
Wpływ jonów wapnia na proces ayloidozy
dr Agnieszka Lipska (Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii)
ADVANCE++. High-throughput screening and properties of novel functional materials in the solid state
prof. Wojciech Grochala (Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii - Cent)
Poszukiwanie rejestrów przesuwnych o nieliniowej funkcji sprzężenia zwrotnego (stopnia 32 wzwyż) generujących zmodyfikowane ciągi de Bruijna.
mgr Adrian Ronowski (Wojskowa Akademia Techniczna, WAT)
Dynamika sieci dla powierzchni półprzewodników azotkowych
dr Paweł Kempisty (Polska Akademia Nauk, Instytut Wysokich Ciśnień)
Hipoteza Banacha w przestrzeni czterowymiarowej
dr hab. Michał Wojciechowski (Polska Akademia Nauk, Instytut Matematyczny)
Badania kompleksów RNA i RNA-białko za pomocą symulacji Monte Carlo.
dr Nithin Chandran (Miedzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Biologii Komórki, International Institute of Molecular and Cell Biology)
Badanie wpływu alotropowych odmian węgla na błonę komórkową.
dr Przemyslaw Raczynski (Uniwersytet Śląski, Instytut Fizyki)

Granty otwarte

Granty Zakończone

ID Nazwa Prowadzący
Grant zamknięty przez administratora
prof. Piotr Bała (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Grant zamknięty przez administratora
prof. Piotr Bała (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Symulacje gazodynamiczne w astrofizyce.
dr hab. Michał Różyczka (Polska Akademia Nauk, Centrum Astronomiczne im. M.Kopernika)
Studium testowe wybranych algorytmów dla symulacji procesów modelowych inspirowanych przez zjawiska na membranach zespołu płytek krwi
dr Włodzimierz Kozłowski (Polska Akademia Nauk, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej)
Badanie własności związków z metalami przejściowymi
dr Marian Czerwiński (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, Instytut Chemii i Ochrony Środowiska)
Obliczenia efektów izotopowych w reakcjach chemicznych i enzymatycznych.
prof. Piotr Paneth (Politechnika Łódzka, Politechnika Łódzka)
Modelowanie molekularne lipidowych składników błony biologicznej i wybranych niskocząsteczkowych modyfikatorów jej własności
dr Jerzy Hładyszowski (Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Katedra Fizyki i Biofizyki)
Badanie słabych oddziaływań metodami ab initio
prof. Tadeusz Krygowski (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
Wykorzystanie obliczeń kwantowomechanicznych i dynamiki molekularnej do wyjaśnienia efektu rozpuszczalnikowego w procesie kopolimeryzacji rodnikowej styren-metakrylan metylu
dr Elżbieta Megiel (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
Metoda oceny stanu tętnic serca na podstawie wyniku elektrokardiograficznego testu wysiłkowego
dr Kamil Stefko (Politechnika Warszawska, Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej)
Badanie kompleksów fulerenów i nanorurek
prof. Helena Dodziuk (Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Fizycznej)
Symulacje komputerowe układów chemicznych
mgr Adam Górecki (Uniwersytet Warszawski, Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze)
Obliczenia struktury elektronowej ciał stałych metodą LMTO i inn.
dr Janusz Oleniacz (Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki)
Analiza i prognoza falowania Bałtyku za pomocą modelu WAM
dr Barbara Paplińska-Swerpel (Polska Akademia Nauk, Instytut Budownictwa Wodnego)
Ustalanie struktury i analiza struktury białek i peptydów metodami teoretycznymi na podstawie danych NMR
mgr Maciej Maciejczyk (Polska Akademia Nauk, Instytut Biochemii i Biofizyki)
Dynamika płynów kwantowych
prof. Kazimierz Rzążewski (Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Fizyki Teoretycznej)
Specyficzne oddziaływania RNA i białek - mechanizmy molekularne i zastosowania w projektowaniu leków
dr Marta Dudek (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Samodzielna Pracownia Badań Strukturalnych)
Energia, struktura, widma i dynamika klastrów molekularnych
prof. Joanna Sadlej (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
4(5)
dr Małgorzata Hallmann (SGGW, Wydzial Technologii Zywnosci)
Wpływ warunków meteorologicznych na ksztaltowanie się podwyższonych stężeń ozonu w dolnej troposferze
dr Lech Łobocki (Politechnika Warszawska, Instytut Systemów Inżynierii Środowiska)
Wpływ heteroatomu (O, S, Se, Te), cyklicznych związków organicznych
dr Beata Kukawska-Tarnawska (Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego)
Parametryzacja procesów pionowej wymiany pędu i energii w numerycznym modelowaniu dynamiki Morza Bałtyckiego
dr Antoni Staśkiewicz (Instytut Morski, Instytut Morski)
Modelowanie struktury kinaz nukleotydowych i fosforylaz nukleozydów purynowych oraz kompleksów enzym-ligand
dr hab. Borys Kierdaszuk (Uniwersytet Warszawski, Zakład Biofizyki)
Modelowanie struktury widm molekularnych i reakcji hydroliyzy barbituranów
mgr Grzegorz Żuchowski (Uniwersytet Jagielloński, Katedra Chemii Organicznej, Wydzial Farmacji)
Symulacje magnetycznych substancji nanokrystalicznych
dr hab. Witold Rudnicki (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Analiza kompleksacji pochodnych uracylu przez kaliksareny
dr Jarosław Poznański (Polska Akademia Nauk, Instytut Biochemii i Biofizyki)
Badania przydatności algorytmów adaptacyjnych w chemii.
mgr Marcin Grotthus (Miedzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Biologii Komórki, International Institute of Molecular and Cell Biology)
Wizualizacja naczyń krwionośnych z obrazów medycznych
mgr inż Rafał Świłło (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Rola Morza Bałtyckiego w bilansie wody słodkiej Arktyki.
dr Robert Osiński (Polska Akademia Nauk, Instytut Oceanologii)
Zespolony model falowo-prądowy i modelowanie parametryczne falowania, prądów i wezbrań sztormowych w Morzu Bałtyckim i Zatoce Gdańskiej.
prof. Witold Cieślikiewicz (Uniwersytet Gdański, Pracownia Dynamiki Morza, Instytut Oceanografii)
Modelowanie molekularne białka beta-amyloidu ze szczególnym uwzględnieniem jego roli w rodnikowych procesach redox towarzyszących chorobie Alzheimera
prof. Dariusz Pogocki (Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy)
Modelowanie i optymalizacja kardiochirurgicznych zespoleń naczyniowych.
dr hab. Jacek Waniewski (Polska Akademia Nauk, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej)
Geometryczne i fizykochemiczne podobieństwa i różnice między substratem (progronianem)
mgr Kinga Duczmal (SGGW, Wydzial Technologii Zywnosci)
Badania mechanizmu reakcji amidofosfonianów z mukleofilami. Chemia fenylooksotiofosforanu Ph-P(S)
prof. Stefan Jankowski (Politechnika Łódzka, Instytut Chemii Organicznej)
Model eksperymentalny do weryfikacji programów symulujących procesy odlewnicze
prof. Tomasz Kowalewski (Polska Akademia Nauk, Instytut Podstawowych Problemów Techniki)
Badania spektroskopowe oraz strukturalne kwasów hydroksamowych i ich kompleksów z metalami grup przejściowych
mgr Agnieszka Kaczor (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii)
Wpływ podstawników przy wiązaniu ketanilowym na izomerię wybranych związków modelowych.
dr Henryk Bednarski (Polska Akademia Nauk, Centrum Chemii Polimerów)
Badanie fenomenologicznego modelu powstawania fazy koherentnej w 2-wym. kryształach Jahna-Tellera
dr hab. Andrzej Sobolewski (Polska Akademia Nauk, Instytut Fizyki)
Od oddziaływań międzycząsteczkowych do struktury krystalicznej i chemii supramolekularnej
prof. Lucjan Piela (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
Symulacja przepływu gazu przez układ źródła jonów typu Ion Guide
Michal Kurcewicz (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Symulacje numeryczne plazmy słonecznej
mgr Małgorzata Selwa (Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie, Instytut Fizyki)
Efektywne algorytmy wektorowe dla numerycznych problemów algebry liniowej.
dr hab. Przemysław Stpiczyński (Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie, Instytut Matematyki, Zakład Informatyki)
Badania spektroskopowe kwasów pirydynofosforowych i ich zwiazków z jonami wapnia i miedzi
mgr Katarzyna Chruszcz (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii)
Modelowanie falowodowych struktur fotonicznych
dr Ryszard Buczyński (Uniwersytet Warszawski, Instytut Geofizyki)
Rozwijanie algorytmów wyszukiwania sekwencji homologicznych na wektorową architekturę Cray
dr hab. Witold Rudnicki (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Density Functional Theory and Tight Binding simulation of Phase Transitions.
mgr Marcin Kaczmarski (Uniwersytet Śląski, Instytut Fizyki)
Teoretyczne badania własności kwasowo-zasadowych tetrazolu i jego pochodnych.
dr hab. Nina Sadlej-Sosnowska (Narodowy Instytut Leków, Narodowy Instytut Leków)
Wykorzystanie rozkładów Dirichleta w metodzie przewidywania struktury białek opartej o deskryptory
prof J Tiuryn (Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)
Sortowanie z minimalną liczbą porównań
dr Marcin Peczarski (Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)
Rozwój metod przewidywania struktury trzeciorzędowej białek przy połączenia fold-recognition i de novo folding.
prof. Janusz Bujnicki (Miedzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Biologii Komórki, International Institute of Molecular and Cell Biology)
Modelowanie metodami ab initio rozkładów gęstości elektronowej w kompleksach wapnia z ligandami azynokarboksylowymi w kryształach.
dr Wojciech Starosta (Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej)
Strukturalne i dynamiczne własności materiałów obliczane z pierwszych zasad
prof. Krzysztof Parliński (Polska Akademia Nauk, Instytut Fizyki Jądrowej)
Symulacje i amaliza mam anizotropii temperatury i polaryzacji promieniowania reliktowego tła we wszechświecie o nietrywialnej topologi.
mgr Paweł Bielewicz (Uniwersytet Warszawski, Instytut Fizyki Teoretycznej)
Półprzewodniki ferromagnetyczne i nowe heterostruktury magnetyczno-półprzewodnikowe dla spintroniki
dr hab. Perła Kacman (Polska Akademia Nauk, Instytut Fizyki)
Wiązanie wodorowe z udziałem grupy C-H.
dr hab. Jacek Wójcik (Polska Akademia Nauk, Instytut Biochemii i Biofizyki)
Wiązanie jonów z heparyną.
prof. Ewa Hawlicka (Politechnika Łódzka, Instytut Techniki Radiacyjnej)
Zbadanie przestrzeni parametrów wejściowych dla 3-wymiarowego kodu typu \-quote-cząstka w komórce\-quote- w poszukiwaniu obszaru wartości optymalnych
dr Elżbieta Wodnicka (Polska Akademia Nauk, Centrum Badań Kosmicznych)
Konsekwencje strukturalne powodowane mutacjami genu glukocerebrozydozy odpowiedzialnego za chorobę Gauchera.
dr hab. Igor Zubrzycki (Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemii)
Badania i optymalizacja charakterystyk przepływowych elementów systemów wentylacji mechanicznej.
dr Fabian Cybichowski (Politechnika Poznańska, Instytut Inżynierii Środowiska)
Strukturalne konsekwencje inkorporacji trójfosforanu 3,N^{4}-etenodezoksycytydyny do DNA
dr Agnieszka Maciejewska (Polska Akademia Nauk, Instytut Biochemii i Biofizyki)
Badanie własności cyklofanów warstwowych za pomocą obliczeń kwantowych
prof. Helena Dodziuk (Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Fizycznej)
Opracowanie oprogramowania do analizy ilościowej i rekonstrukcji obrazów otrzymanych metodą CMR - tagging
Dorota Piotrowska (Akademia Medyczna w Warszawie, Zakład Medycyny Nuklearnej)
Opracowanie oprogramowania do analizy ilościowej obrazów perfuzyjnych serca uzyskanych za pomocą tomografii magnetycznego rezonansu jądrowego
Łukasz Kownacki (Akademia Medyczna w Warszawie, I i II Zakład Radiologii Klinicznej)
Niestabilność pływowa (eliptyczna)
mgr Krzysztof Mizerski (Uniwersytet Warszawski, Instytut Geofizyki)
Komputerowe modelowanie przepływów krwi w przetokach hemodializacyjnych.
dr med. Magdalena Zagrodzka (Wojskoiwy Instytut Medyczny, Zakład Radiologii Lekarskiej)
Symulacje denaturacji termicznej i renaturacji struktury białek i RNA
prof. Janusz Bujnicki (Miedzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Biologii Komórki, International Institute of Molecular and Cell Biology)
Obliczenia ab initio właściwości sieci krystalicznych wybranych aluminidków.
dr Robert Sot (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Simulations of the self-assembling process for mesogenic fullerene derivatives having a flexible spacer
mgr Andrius Sazonovas (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
Określanie konfiguracji absolutnej hydroksy- i aminofosfonianów za pomocą pochodnych (S)
dr hab. Tadeusz Gajda (Politechnika Łódzka, Instytut Chemii Organicznej)
Wpływ zjawiska Coanda na efektywność sterów strumieniowych z wylotem w dnie za pomocą komputerowego modelowania dynamiki przepływu.
mgr Przemysław Dąbrowski (Akademia Morska, Akademia Morska)
Modelowanie struktury skorupy ziemskiej w Polsce - metody trójwymiarowe
Mariusz Majdański (Uniwersytet Warszawski, Instytut Geofizyki)
Modelowanie zmian własności białek zachodzących pod wpływem wolnych rodników i reaktywnych form tlenu
prof. Dariusz Pogocki (Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy)
Własności tlenków metali na podstawie obliczeń kwantowo-mechanicznych
dr hab. Zbigniew Łodziana (Polska Akademia Nauk, Instytut Fizyki Jądrowej)
Badanie mechanizmów reakcji oraz cech konformacyjnych związków
prof. Stefan Jankowski (Politechnika Łódzka, Instytut Chemii Organicznej)
Struktura i własności nowych bismakrocykli i innych związków chemii supramolekularnej
dr hab. Krzysztof Woźniak (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
Obliczenia z pierwszych zasad własności powierzchni i międzypowierzchni metali.
prof. Adam Kiejna (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Fizyki Doświadczalnej)
Analizy i modelowanie struktur i procesów zachodzących w sieciach społecznych
dr Dominik Batorski (Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych)
Analiza numeryczna procesu wtłaczania wgłębnika w materiały izotropowe i anizotropowe
dr hab. Stanisław Kucharski (Polska Akademia Nauk, Instytut Podstawowych Problemów Techniki)
Badanie koordynacji jonów magnezu i cynku w kompleksach z ligandami kwasów diazynokarboksylowych.
mgr Michał Gryz (Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej)
Modelowanie kwantowo-chemiczne częsteczek związków metaloorganicznych z zastosowaniem obliczeń ab initio, DFT oraz teorii Atomy w Cząsteczkach.
dr Marcin Palusiak (Uniwersytet Łódzki, Zakład Krystalografii i Krystalochemii)
Modelowanie własności optycznych struktur z fotoniczną przerwą wzbronioną
dr Rafał Kotyński (Uniwersytet Warszawski, Zakład Optyki Informacyjnej)
Analiza parametrów ekranowania w spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR)
prof. Marek Potrzebowski (Polska Akademia Nauk, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych)
Ekonofizyka, układy złożone
prof. Ryszard Kutner (Uniwersytet Warszawski, Instytut Geofizyki)
Modelowanie ewolucji sublimacyjnej - zmian kształtu i momentu bezwładności jąder kometarnych
dr Beata Dziak-Jankowska (Uniwersytet Warszawski, Instytut Geofizyki)
Układy skorelowane motywowane fizyką atomową
prof. Jakub Zakrzewski (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Fizyki)
Badanie energii swobodnej wiązania antybiotyków aminoglekozydowych do RNA
Maciej Dukaczewski (Uniwersytet Warszawski, Zakład Biofizyki)
Teoretyczne badania dotyczące wiązań wodorowych wewnątrzcząsteczkowych opartych na obliczeniach ab initio, DFT i teorii Badera
Slawomir Wojtulewski (brak danych, brak danych)
mgr Jarosław Kalinowski (Uniwersytet Warszawski, Zakład Biofizyki)
Badania konformacyjne analogów dermorfin
dr hab. Jacek Wójcik (Polska Akademia Nauk, Instytut Biochemii i Biofizyki)
Obliczenia podatności nieliniowej polimerów
dr Michał Wierzbicki (Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki)
Badania związane z operacyjnym wdrożeniem mezoskalowego modelu prognozy pogody COAMPS
dr Bogumił Jakubiak (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Własności alkaloidów pirydynowych, pochodnych i analogów nikotyny
prof. Dariusz Pogocki (Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy)
Metody zrównoleglania algorytmów kryptograficznych
prof. Zbigniew Kotulski (Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)
Modelowanie numeryczne przepływów z powierzchnią swobodną w wybranych procesach przemysłowych
mgr Zbigniew Buliński (Politechnika Śląska, Instytut Techniki Cieplnej)
Obliczanie stałych dysocjacji kwasowej w wodzie: wpływ dokładności wyznaczonych energii solwatacji
dr hab. Nina Sadlej-Sosnowska (Narodowy Instytut Leków, Narodowy Instytut Leków)
Badanie struktury elektronowej ftalocyjanin wybranych metali przejściowych w aspekcie ich zastosowań do detekcji gazów
dr Beata Białek (Akadamia im. Jana Długosza, Instytut Fizyki)
Numeryczne rozwiązanie odwrotnego zagadnienia Stefana
dr Damian Słota (Politechnika Śląska, Instytut Matematyki)
Modelowanie procesów transportowych w układach o złożonej geometrii
dr Jan Tobiś (Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Fizycznej)
Konkurs przewidywania struktur białek CASP7
mgr Michał Gajda (Miedzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Biologii Komórki, International Institute of Molecular and Cell Biology)
Zastosowanie obliczeń ewolucyjnych w sterowaniu rozmytym
Marcin Balcerzak (Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)
Wpływ zmian rozkładu ciśnienia w podziemnych obiektach komunikacyjnych na rozprzestrzenianie się dymu i ciepła
mgr Grzegorz Sztarbała (Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska)
Symulacje komputerowe (ab initio)
prof. Zygmunt Gburski (Uniwersytet Śląski, Instytut Fizyki)
Adaptacja formalizmu wielokrotnego rozpraszania elektronów w ujęciu metod badawczych powierchni: DEPES i DAES
dr Marek Nowicki (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Fizyki Doświadczalnej)
Wpływ oddziaływania charge-transfer (CT) na dynamikę grup CH3
prof. Lucjan Sobczyk (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii)
Modelowanie reakcji dekompozycji wody na fotokatalizatorach tytanowych
dr Bartłomiej Szyja (Politechnika Wrocławska, Instytut Chemii i Technologii Nafty i Węgla)
Anizotropia krystaliczna namagnesowania dziur w (Ga,Mn)
dr hab. Cezary Śliwa (Polska Akademia Nauk, Instytut Fizyki)
Symulacje czynności elektrycznej serca i rekonstrukcja sygnału elektrokardiograficznego
mgr Paweł Kuklik (Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki)
Modelowanie transportu drobin w przepływach z przepuszczalną ścianką
prof. Konrad Bajer (Uniwersytet Warszawski, Instytut Geofizyki)
Analiza warunków wpływania wtrąceń niemetalicznych podczas procesu krzepnięcia wlewka ciągłego w strefie krystalizatora urządzenia COS
mgr Ireneusz Staniszewski (Politechnika Częstochowska, Instytut Informatyki)
Modelowanie zjawisk cieplno-przepływowych w mokrej chłodni kominowej i jej otoczeniu
mgr Adam Klimanek (Politechnika Śląska, Instytut Techniki Cieplnej)
Modelowanie mechatronicznych właściwości materiałów magnetycznie miękkich do zastosowań sensorowych
dr hab. Roman Szewczyk (Politechnika Warszawska, Instytut Metrologii i Systemów Pomiarowych, Wydział Mechatroniki)
Badanie porządkowania atomowego w cienkowarstwowych układach międzymetalicznych z nadstrukturą L10
mgr Mirosław Kozłowski (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Fizyki)
Modelowanie i wizualizacja przepływu krwi w kardiologii inwazyjnej
prof. Grzegorz Opolski (Akademia Medyczna w Warszawie, Katedra i Klinika Chorob Wewnetrznych i Kardiologii)
UPWIND - zintegrowany projekt turbiny wiatrowej
prof. Jan Holnicki-Szulc (Polska Akademia Nauk, Instytut Podstawowych Problemów Techniki)
Komputerowa analiza naprężeń powstających podczas symulacyjnego obciążenia zębów odbudowywanych za pomocą różnych wkładów koronowo-korzeniowych
mgr Magdalena Tańska (Akademia Medyczna w Warszawie, Instytut Stomatologii)
Badania tautomerii 5-członowych układów heterocyklicznych
dr hab. Wojciech Ozimiński (Narodowy Instytut Leków, Narodowy Instytut Leków)
Metody wizji komputerowej robotyki w dokowaniu molekularnym
mgr Marcin Pacholczyk (Politechnika Śląska, Instytut Automatyki)
Analiza oraz modelowanie połączeń klejowych z wykorzystaniem MES w celu oceny wpływu czynników konstrukcyjno-technologicznych na ich wytrzymałość
dr Dariusz Mazurkiewicz (Politechnika Lubelska, Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji, Wydział Mechaniczny)
Analiza błędów linearyzacji statystycznej w zależności od ilości stopni swobody układu
prof. Lesław Socha (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Modelowanie heksametrycznego kompleksu -quote-forma długa receptora leptyny-leptyna-quote- w oparciu o symulacje dynamiki molekularnej i dokowanie z wykorzystaniem danych z zakresu ukierunkowanej mutagenezy punktowej.
prof. Krzysztof Bryl (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Fizyki i Biofizyki)
Słabe oddziaływania międzycząsteczkowe: wyznaczanie czynnika sprzężenia elektronowego
dr hab. Nina Sadlej-Sosnowska (Narodowy Instytut Leków, Narodowy Instytut Leków)
Modelowanie wizualne w diagnostyce ostrych zespołów wieńcowych
Anna Psoda (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Nieliniowe analizy numeryczne ustrojów konstrukcyjnych budowli poddanych oddziaływaniom o charakterze wyjątkowym
prof. Andrzej Cholewicki (Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniowych)
Teoretyczne badania wybranych procesów powierzchniowych zachodzących na powierzchniach metali przejściowych
prof. Leszek Jurczyszyn (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Fizyki Doświadczalnej)
Testowanie oprogramowania FlexX
dr Piotr Setny (Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii - Cent)
Termodynamika wakancji w układach międzymetalicznych z nadstrukturą typu B2
mgr Andrzej Biborski (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Fizyki)
Empiryczne metody Bayesowskie w zastosowaniu do wyboru zmiennych w regresji wielorakiej
mgr Magdalena Murawska (Centrum Onkologii, Centrum Onkologii)
Badanie mechanizmu oddziaływań elektronowych rzez nasycony mostek z terminalnymi atomami O-donorowymi w nowych dwucentrowych kompleksach nitrozylowych molibdenu i wolframu. Modelowanie kwantowo-chemiczne metodami DFT.
mgr Klemens Noga (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Zakład Chemii Teoretycznej)
Rozwiązywanie dużych układów równań sprzężonych problemu konsolidacji
p. Umpl Operator (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Wielkoskalowy model symulacyjny dynamiki zachowań różnych subtypów wirusa grypy w wielomilionowych populacjach nosicieli
dr Franciszek Rakowski (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Poszukiwanie okresowości gwiazd zmiennych
dr hab. Igor Soszyński (Uniwersytet Warszawski, Obserwatorium Astronomiczne)
Symulacja nano-powierzchniowych obróbek dla implantów medycznych
prof. Jacek Rońda (Akademia Górniczo-Hutnicza, AGH)
Poszukiwanie zależności pomiędzy budową chemiczną związków aktywnych biologicznie, a ich retencją w screeningowych układach chromatograficznych
prof. Łukasz Komsta (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Zakład Chemii Leków)
Zjawiska krytyczne w kolapsie grawitacyjnym
Sebastian Szybka (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Fizyki)
Implementacja i testowanie oprogramowania do modelowania wieloskalowego na komputerze wektorowym
dr hab. Wacław Kuś (Politechnika Śląska, Politechnika Śląska)
Badania struktury i reaktywności cząsteczek w stanach elektronowo-wzbudzonych
dr hab. Jan Dobrowolski (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego)
Symulacje numeryczne struktury gazowej detonacji spinowej i wirującej
Arkadiusz Kobiera (Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Cieplnej)
Symulacja numeryczna przepływu krwi przez tętnicę wieńcową.
mgr inż Weronika Kurowska-Nouyrigat (Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
Projektowanie potencjalnych leków na chorobę Alzheimera - inhibitorów gamma-sekretazy, inhibitorów fibrylizacji beta- amyloidu i czynników destabilizujących jego złogi.
dr hab. Dariusz Stępkowski (Polska Akademia Nauk, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M Nenckiego)
Wyznaczanie teoretycznych krzywych dichronizmu kołowego wybranych produktów naturalnych
dr Magdalena Woźnica (Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Organicznej)
Rola zasilania śnieżnego w odpływie rzek nizinnych
studentka Izabela Piętka (Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)
Wpływ modelu reologicznego krwi na charakterystyki przepływu w skomplikowanych układach geometrycznych naczyń
Piotr Kęsicki (Polska Akademia Nauk, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej)
Wieloskalowe modelowanie nanostruktur krystalicznych
prof. Paweł Dłużewski (Polska Akademia Nauk, Instytut Podstawowych Problemów Techniki)
Określanie wymiany powietrza w pomieszczeniach na podstawie stężenia generowanego metabolicznie dwutlenku węgla
mgr Anna Bulińska (Politechnika Śląska, Politechnika Śląska)
Klasyfikacja obrazów hiperspektralnych DAIS7915 z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych
dr Bogdan Zagajewski (Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)
Optymalizacja systemów z wykorzystaniem metod matematycznego modelowania (na przykładzie wielkoobszarowych gospodarstw rolnych) - praca doktorska
mgr Agnieszka Owczarek (Akademia Rolnicza w Szczecinie, Akademia Rolnicza w Szczecinie)
Badanie widm supersymetrycznych mechanik kwantowych Yanga-Millisa
dr Piotr Korcyl (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Fizyki)
Modelowanie migracji zanieczyszczeń w warstwach mineralnego uszczelnienia składowiska odpadów.
dr hab. Anna Trykozko (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Rola wiązań wodorowych z donorem C=-H w stabilizacji układów molekularnych - badania modelowe
mgr Maria Kwasiborska (Polska Akademia Nauk, Instytut Biochemii i Biofizyki)
Struktura i dynamika ważnych biologicznie cząsteczek: saponin, peptydów opioidowych, kompleksów supramolekularnych z cyklodekstryną
mgr Katarzyna Ruszczynska (Uniwersytet Warszawski, Zakład Biofizyki)
Określenie możliwości zastosowania modelowania numerycznego zjawisk przepływowych w aeratorze maszyny floatacyjnej
mgr Adam Mańka (Instytut Metali Nieżelaznych, Instytut Metali Nieżelaznych)
Diffusion processes in the interphase cell nucleus
dr hab. Anna Trykozko (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Poszukiwanie wyjątkowych najmniejszych pierwiastków pierwotnych modulo liczba pierwsza.
dr Andrzej Paszkiewicz (Politechnika Warszawska, Instytut Telekomunikacji)
Akceleracja obliczeń na procesorach Cell BE oraz środowisku hybrydowym
dr Maciej Cytowski (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Wpływ struktury tkanki beleczkowej i lokalności jej uszkodzeń na własności mechaniczne kości jako element diagnozowania ich właściwości
prof. Tomasz Topoliński (Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej)
Optymalizacja technologii recyklingu papieru z wykorzystaniem metod numerycznej mechaniki płynów
dr Dariusz Asendrych (Politechnika Częstochowska, Instytut Maszyn Cieplnych)
Symulacje n-ciałowe w kosmologii zmodyfikowanej grawitacji
Roman Juszkiewicz (Polska Akademia Nauk, Centrum Astronomiczne im. M.Kopernika)
Weryfikacje numeryczne pewnych hipotez teorii liczb
dr hab. Marek Wójtowicz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Matematyki)
Dokładny potencjał wymienny w teorii funkcjonałów gęstości i jego zastosowanie w obliczeniach struktury elektronowej ze zdegenerowanym stanem podstawowym oraz do wyznaczania powinowactwa elektronowego
dr hab. Marek Cinal (Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Fizycznej)
Opracowanie komputerowego systemu sterowania nawadnianiem roślin w oparciu o pomiary wilgotności gleby i numeryczne prognozowanie pogody
dr hab. Waldemar Treder (Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka)
Modelowanie oddziaływań receptorów jądrowych z witaminami i peptydowymi fragmentami koaktywatorów
dr Wanda Sicińska (Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Organicznej)
TEAM - Quest for superconductivity in crystal-engineered higher fluorides of silver
prof. Wojciech Grochala (Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii - Cent)
Oddziaływania białko-RNA i białko-białko-semicolon- badanie mechanizmów wiązania metodami mechaniki kwantowej i dynamiki molekularnej
prof. Ryszard Stolarski (Uniwersytet Warszawski, Zakład Biofizyki)
Asemblacja krótkich łańcuchów DNA na GPU
dr Aleksandra Świercz (Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki)
Poszukiwanie ligandów dla jonotropowych i metabotropowych receptorów glutaminianergicznych
dr Ewa Szymańska (Uniwersytet Jagielloński, Katedra Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych)
Zastosowanie metod grafowych w obszarze: teorii sterowania, przetwarzania obrazów i wydobywania wiedzy z danych.
dr Konrad Markowski (Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny)
Badanie struktury, obliczanie własności termodynamicznych oraz widm w poczerwieni nowych kompleksów renu i technetu.
dr hab. Nina Sadlej-Sosnowska (Narodowy Instytut Leków, Narodowy Instytut Leków)
Badanie kompleksów biocząsteczek z fullerenem.
dr hab. Nina Sadlej-Sosnowska (Narodowy Instytut Leków, Narodowy Instytut Leków)
Badanie degeneracji i swoistości kodu genetycznego jako zależności pomiędzy strukturą pary zasad nukleozydowych – a jej występowaniem w układach biologicznych.
dr hab. Nina Sadlej-Sosnowska (Narodowy Instytut Leków, Narodowy Instytut Leków)
Symulacja ewolucji chiralności cząstek za pomocą automatów komórkowych
dr hab. Jerzy Tyszkiewicz (Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)
Modelowanie mechanizmu zniszczenia niesprężystych elementów żelbetowych
dr Piotr Smarzewski (Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej)
Properties of nonlinear differential equations and nonlinear special functions
dr Galina Filipuk (Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)
Praktyczna Szkoła Modelowania Molekularnego
mgr Marek Doskocz (Politechnika Wrocławska, Wydział Chemii)
Numeryczne modelowanie ośrodków dwufazowych typu fluid-solid
dr Wojciech Sobieski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
Spektroskopia oscylacyjna układów o znaczeniu dla technologii chemicznej, w których występuje wiązanie wodorowe
Maciej Janczyk (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
Modelowanie numeryczne odcinka wstępującego aorty. mechanika ścianek oraz Fluid-Structure-Interaction.
mgr Wojciech Regulski (Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
ODDZIAŁYWANIE JONÓW METALI Z MAKROMOLEKUŁAMI
dr Joanna Kisała (Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy)
Ocena wpływu środowiska na oddziaływania białko-ligand
dr Dorota Latek (Miedzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Biologii Komórki, International Institute of Molecular and Cell Biology)
Budowa uśrednionego modelu anatomicznego układu kostnego stopy zdrowego człowieka
dr Krzysztof Nowiński (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Genom - regulatory transkrypcji i globalna analiza oddziaływań w poznawaniu funkcji
prof. Jan Komorowski (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
PARYLENS - sprytne soczewki oparte o parylen i wytwarzane w technice SOLID (soli-on-liquid deposition)
dr Maciej Bobrowski (Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej)
Analiza sieci interakcji białek związanych z przejściem kompleksu replikacyjnego przez uszkodzenie DNA
dr Marcin Grynberg (Polska Akademia Nauk, Instytut Biochemii i Biofizyki)
Projektowanie struktury i właściwości materiałów o otwartej porowatości.
mgr Jakub Skibiński (Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
Laboratorium dydaktyczne ICM 2010
dr hab. Witold Rudnicki (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Tworzenie zespołów działających na rzecz pozyskiwania dla ICM finansowych środków zewnętrznych.
Joanna Jędraszczyk (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Badanie struktury i właściwości kwasów fenyloboronowych i ich estrów
dr Michał Jakubczyk (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Samodzielna Pracownia Katalizy Homogenicznej i Projektowania Molekularnego)
Zastosowanie jawnie skorelowanych funkcji Slatera do obliczenia własności prostych układów molekularnych
prof. Krzysztof Pachucki (Uniwersytet Warszawski, Instytut Fizyki Teoretycznej)
Współpraca z Uniwersytetem w Uppsali, wymiana stypendystów.
dr Dariusz Plewczyński (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Praktyki2010
dr hab. Witold Rudnicki (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Zespół programistyczny biblioteki wirtualnej
Aleksander Nowiński (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Kalibracja dokładności jednoelektronowych baz funkcyjnych oraz metod opartych o teorię funkcjonałów gęstości (DFT) do obliczania nieliniowych własności optycznych cząsteczek.
p. Maciej Świderski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Fizyki)
Wpływ właściwości mechanicznych granic ziaren na opór plastyczny nanometali
dr Romuald Dobosz (Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej)
Obliczenia struktury i właściwości nowych półprzewodników organicznych z grupy arylenobisimidów
prof. Małgorzata Zagórska (Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny)
Wykład: Wstęp do programowania równoległego.
dr Maciej Cytowski (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Testowanie Hipotezy Zielonej Ziemi (HSS) za pomocą komputerowego modelu ewolucji.
dr hab. Dariusz Wrzosek (Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)
ICM współpraca
dr Maciej Cytowski (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Obliczenia równoległe liczby liczb bezkwadratowych
dr Jakub Pawlewicz (Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)
Aerodynamika wiatraka Darrieus
dr Krzysztof Rogowski (Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
DACUDA: Zwiększenie wydajności aplikacji GPU-Computing dzięki równoległemu wykonywaniu kerneli obliczeniowych
dr hab. Krzysztof Rządca (Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)
Badania DFT 1,2-diketonów i eterów metylowych ich enoli
prof. Przemysław Szczeciński (Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny)
Symulacja dynamiki molekularnej beta spinki - fragmentu białka 2GB1.
mgr Jacek Wabik (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
EMMA
dr hab. Anna Trykozko (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Graduate College
dr hab. Anna Trykozko (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Badanie geometrii, struktury elektronowej i fononowej układów z grafenem oraz tlenków metali przejściowych
prof. Ilona Zasada (Uniwersytet Łódzki, Katedra Fizyki Ciała Stałego)
Modelowanie procesów adsorpcji molekuł gazów (wodór, dwutlenek węgla) wewnątrz porów porowatych polimerów koordynacyjnych.
dr Wojciech Starosta (Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej)
Modelowanie zewnątrzkomórkowej aktywności elektrycznej w pętli korowo-wzgórzowej układu czuciowego szczura
dr hab. Daniel Wójcik (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Obliczenia właściwości cząsteczek w stanach podstawowym i wzbudzonym elektronowo
dr hab. Nina Sadlej-Sosnowska (Narodowy Instytut Leków, Narodowy Instytut Leków)
Obliczenia właściwości cząsteczek w stanach podstawowym i wzbudzonym elektronowo
dr hab. Nina Sadlej-Sosnowska (Narodowy Instytut Leków, Narodowy Instytut Leków)
Analiza parametrów ekranowania w spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR)- korelacje między danymi eksperymentalnymi a teoretycznymi
mgr Tomasz Pawlak (Polska Akademia Nauk, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych)
Numeryczne modelowanie fal sejsmicznych we wnętrzu Ziemi
dr Monika Wilde-Piórko (Uniwersytet Warszawski, Instytut Geofizyki)
Modelowanie oddziaływań niekowalencyjnych w układach o znaczeniu biologicznym metodami DFT
dr Łukasz Rajchel (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Development of optimised, scalable and portable across heterogeneous and homogeneous architectures versions of scientific and industrial codes
prof. Piotr Bała (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Kwantowanie modelu BKL
Ewa Czuchry (Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana, Zakład Fizyki Teoretycznej)
Analiza cieplno-przepływowa konwertera BNCT reaktora MARIA
dr Mieczysław Borysiewicz (Instytut Energii Atomowej POLATOM, IEA POLATOM)
Budowa uniwersalnej, otwartej platformy repozytoryjnej sieciowych zasobów wiedzy
prof. Piotr Bała (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Praktyki 2011
dr hab. Witold Rudnicki (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Obliczenia ab initio wzrostu warstw materialow na bazie SiC
dr Kamil Tokar (Uniwersytet Warszawski, Instytut Fizyki Teoretycznej)
Symulacje magnetyków, materiałów silnie skorelowanych i grafenu
dr Małgorzata Wierzbowska (Uniwersytet Warszawski, Instytut Fizyki Teoretycznej)
Badanie własności elektronowych monowarstw, dwuwarstw i trójwarstw grafenowych na podłożach metalicznych.
prof. Ilona Zasada (Uniwersytet Łódzki, Katedra Fizyki Ciała Stałego)
Viruses detection by Raman spectroscopy
dr hab. Małgorzata Makowska-Janusik (Akadamia im. Jana Długosza, Instytut Fizyki)
PRACE Spring School 2012 (POWIEW)
dr Maciej Cytowski (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Modelowanie struktur nano i polikrystalicznych (POWIEW)
dr Adam Mrozek (Politechnika Krakowska, Instytut Informatyki)
obliczenia DFT struktur półprzewodnikowych
dr hab. Jacek Majewski (Uniwersytet Warszawski, Instytut Fizyki Teoretycznej)
Kwantowy laser kaskadowy
prof. Andrzej Kolek (Politechnika Rzeszowska, Katedra Podstaw Elektroniki)
Modelowanie charakterystyk termodynamicznych metodami Fizyki obliczeniowej.
dr Tetyana Zayarnyuk (Polska Akademia Nauk, Instytut Fizyki)
KDD CUP 2012 - IPI PAN and ICM UW
mgr Sławomir Walkowiak (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Dekonwolucja obrazów mikroskopowych w ramach projektu badań nad wektorem szczepionki nowej generacji opartym o inwazyjny szczep Escherichia coli.
mgr Michał Lower (Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii)
test
dr Kerstin Kantiem (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Praktyki 2012
dr hab. Witold Rudnicki (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Implementacja modelu numerycznej prognozy pogody w skali jedno- kilometrowej (POWIEW)
p. Maciej Szpindler (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Symulacje dynamiki molekularnej zwiazków opartych o tlenek bizmutu Bi2O3
dr Marcin Kryński (Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki)
Integracja technologii gridowej i cloudowej
prof. Piotr Bała (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Calculation of magnetic properties of small to moderate size proteins for designing new pulse sequences for multidimensional NMR experiments
mgr Saurabh Saxena (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
Klasyfikacja za pomocą kombinacji estymatorów jądrowych
dr Mateusz Kobos (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Obliczenia dla projektu doktoranckiego Mathematical Methods in Natural Sciences
mgr Piotr Minakowski (Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)
Badanie i analiza trójwymiarowego ruchu człowieka (skoku i chodu) na podstawie modelu neuronalno-mięśniowo-szkieletowego.
mgr Krzysztof Pomorski (Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki)
Powstawania grafenu na powierzchni SiC(000-1)
mgr Adam Dominiak (Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Cieplnej)
Modelowanie struktury i procesów w nanometalach
dr Tomasz Wejrzanowski (Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej)
Modelling properties of the liquid Al-Li and Li-Zn alloys using ab initio molecular dynamics
mgr Marcela Trybuła (Polska Akademia Nauk, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej)
Teoretyczne badanie transferu ładunku w związkach metaloorganicznych w procesach redoks.
mgr Adrian Kaleta (Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Fizycznej)
Praktyki 2013
dr hab. Witold Rudnicki (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Klasyczne modele Monte Carlo
dr hab. Małgorzata Wierzbowska (Instytut Fizyki PAN, Instytut Fizyki PAN)
Zastosowanie technik chemometrycznych oraz poprawki RMie-EMSC do obrazów spektroskopowych
mgr Tomasz Wróbel (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Zakład Fizyki Chemicznej)
Chemia ekstremalna: badania teoretyczne układów zawierających atomy gazów szlachetnych w warunkach wysokich ciśnień
dr Patryk Zaleski-Ejgierd (Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Fizycznej)
Praktyki 2013
mgr Miron Kursa (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Symulacje numeryczne chmur stratocumulus z użyciem metody wirtualnego samolotu (POWIEW)
mgr Marta Kopeć (Uniwersytet Warszawski, Instytut Geofizyki)
Modelowanie struktury kinazy białkowej CK2 w aspekcie interakcji międzybiałkowych, badanie mechanizmu reakcji oraz poszukiwanie skutecznych inhibitorów stosując technikę High Throughput Virtual Screening.
dr Maciej Masłyk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Biologii Molekularnej)
COMROTAG
dr Janusz Sznajder (Instytut Lotnictwa, Instytut Lotnictwa)
zamknięty grant przez administratora
mgr Daniel Smykowski (Politechnika Wrocławska, Wydział Chemii)
Praktyki 2014
dr hab. Witold Rudnicki (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Molecular docking of selected chemical compounds into protein
mgr Krzysztof Kochel (Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)
TFAST-IL
dr Janusz Sznajder (Instytut Lotnictwa, Instytut Lotnictwa)
Obliczenia struktury i właściwości kompleksów niklowych
mgr Agata Włodarska (Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny)
Wdrożenie i weryfikacja poprawności i efektywności działania modułów ekosystemu Apache Hadoop na klastrze Hydra
mgr Piotr Dendek (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
icm-mail
Joanna Jędraszczyk (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Symulacje numeryczne działania anten planarnych dla promieniowania terahercowego
mgr Tomasz Tarkowski (Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki)
Zastosowanie technik głębokiego uczenia w celu indeksacji multimediów.
mgr Grzegorz Gwardys (Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)
Obliczenia w środowsku MedeA
Oprogramowanie Medea (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Zreplikowanie wyników Atari DeepMind i aplikacja do przypadku ze znanym RAM
dr hab. Henryk Michalewski (Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)
Analiza wpływu hydrodynamiki przepływu w mieszalnikach statycznych dla układów jedno- i dwufazowych.
mgr Magdalena Stec (Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny, Katedra IChPP)
Detached eddy simulation of a horizontal-axis wind turbine with a new type vortex generators
dr Krzysztof Rogowski (Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
test test
Joanna Jędraszczyk (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
R foreveR
dr hab. Przemysław Biecek (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Modelowanie właściwości elektrycznych przewodnika jonów tlenu Bi3PrO6 metodami ab initio
dr hab. Wojciech Wróbel (Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki)
ASC17 - Student Supercomputer Challange
p. Maciej Szpindler (Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
Modelowanie dynamiki akceleratora szynowego
mgr Paweł Piekielny (Politechnika Opolska, Katedra Elektrotechniki i Mechatroniki)
Wpływ izolacji środowiska na użytkowanie przestrzeni i strukturę genetyczna populacji kuny domowej Martes foina
mgr Anna Wereszczuk (Polska Akademia Nauk, Instytut Biologii Ssaków)
Modelowanie zwilżalności powierzchni krzemu przez dijodometan.
mgr Michał Chodkowski (Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie, Wydział Chemii, Zakład Modelowania Procesów Fizykochemicznych)
Poolęderskie przekształcenia rzeźby doliny Wisły na przykładzie Kępy Kiełpińskiej i Kępy Tarchomińskiej.
mgr Urszula Zawadzka-Pawlewska (Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)